Ontwerp van decreet tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
22 mrt 2011

De Vlaamse Regering vroeg de Minaraad om een spoedadvies over het voorstel tot wijziging van het Energiedecreet. De inhoud van het wijzigingsvoorstel stemt grotendeels overeen met wat eind vorig jaar in het 'voorontwerp van programmadecreet - amendementen energie' voorgelegd werd aan de Raad. Hierdoor zijn er heel wat parallellen te trekken tussen de twee adviezen.

In de eerste plaats vraagt de Minaraad om het algemeen perspectief niet uit het oog te verliezen. Vanuit het klimaatperspectief is een volledige decarbonisatie van de energiesector nodig tegen 2050. Het is dan ook nodig om de voorziening in groene (of hernieuwbare) elektriciteit met grote kracht uit te bouwen. Vanuit economisch perspectief is er nood aan een duidelijk en stabiel investeringskader dat doorwerkt op de lange termijn. Het ontwerpdecreet telt echter een aantal ad hoc aanpassingen waarvan het niet duidelijk is of en hoe ze (kunnen) kaderen in een dergelijke langetermijnvisie.

Om het groene stroomcertificatenbeleid in lijn te krijgen met dit bredere perspectief, is een grondige evaluatie noodzakelijk dat steunt op voldoende overleg. Hierbij verdienen een aantal specifieke vraagstukken de nodige aandacht, zoals de kwestie van de inzet van biomassa en de afweging op basis van milieuperformantie. Ook het kostenaspect moet daarbij in juiste proporties bekeken worden.

De Minaraad vreest dat de voorgestelde daling van de minimumsteun heel wat problemen voor de sector van de fotovoltaïsche cellen zal veroorzaken. Het vooropgestelde ritme van de daling staat niet in verhouding tot de te verwachten evolutie van de effectieve kostprijzen. De besparingen die de Vlaamse Regering zo hoopt te bereiken op de nettarieven zullen beperkt blijven in vergelijking met de schade die de sector dreigt op te lopen.

Tot slot vindt de Raad dat de voorgestelde boeteverlaging een neerwaartse impact zal hebben op de marktprijs voor groenestroomcertificaten. Ook dit is nefast voor projecten die nu reeds in de steigers staan of operationeel zijn.

De Minaraad keurde het advies goed. De SERV-partners onthielden zich.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Ontwerp van decreet tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009

Download (grootte: 179.2 KB, type: application/pdf)