Ontwerp van decreet en besluit betreffende EPB (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
24 feb 2011

Met voorliggend ontwerpdecreet en –besluit worden een aantal van de vastgestelde knelpunten van de EPB-regelgeving aangepakt. SERV en Minaraad vinden de voorstellen een stap in de goede richting. Toch hebben de raden nog een aantal bemerkingen.

In dit advies formuleren SERV en Minaraad bemerkingen op de evaluatienota en het evaluatieproces en geven ze bemerkingen bij een aantal wijzigingen in het ontwerp van decreet en besluit. Tot slot formuleren de raden enkele suggesties inzake flankerend beleid.

De raden betreuren dat ze de tweede evaluatienota pas eind december, dit is zes maanden na afronding van het rapport, samen met de adviesvraag over de ontwerpen van decreet en besluit hebben ontvangen. Hierdoor ontbreekt de tijd om grondig in te gaan op de evaluatie en de daaruit voortvloeiende beweegredenen om de EPB-regelgeving aan te passen. De raden zijn pleitbezorger om een EPB-evaluatiekader vast te leggen, waarin overleg en feedbackmomenten een essentieel onderdeel vormen. Op die manier zullen de toekomstige evaluaties evenwichtiger, degelijker onderbouwd en beter geconsulteerd zijn.

De koppeling van de voorafberekening aan de startverklaring vinden de raden een goede zaak. Dit biedt immers meer garanties voor de bouwheer dat de EPB-eisen ook effectief zullen gehaald worden en tevens dure aanpassingen in een later stadium vermeden worden.

De raden ondersteunen de mogelijkheid die aan gemeenten geboden wordt om als koploper strengere eisen te kunnen vaststellen in nieuwe wijken. Al hebben ze nog wel vragen bij de voorgestelde taakverdeling inzake handhaving.

Niet alle vrijstellingsmogelijkheden uit de Europese richtlijn worden overgenomen. De raden dringen aan om deze mogelijkheden ten gronde te evalueren.

Een veralgemening van het E-peil tot E60 leek volgens het VEA op basis van de uitgevoerde evaluatie niet haalbaar in 2012. Volgens de raden belemmeren vooral een aantal praktische knelpunten de haalbaarheid. Ze dringen dan ook aan om een plan van aanpak op te maken om deze knelpunten weg te werken.

De raden appreciëren de inspanningen die geleverd worden om de administratieve lasten te verminderen. Vanuit die optiek is de vereenvoudiging van de indeling van de bouwwerken van 11 naar 3 categorieën een goede zaak.

Verder formuleren de raden nog een aantal suggesties inzake flankerend beleid. De raden vinden het belangrijk dat in het licht van de transitie naar bijna-nulenergiewoningen de opleidingen binnen het bouwonderwijs en de beroepsopleidingen gericht op de bouwsector aangepast worden, ten einde werknemers goed voor te bereiden op de toepassing van strengere EPB-eisen. Daarnaast vragen de raden om het subsidiebeleid af te stemmen op de strengere normen.

Tot slot wijzen de raden op de nood aan integratie en afstemming van het EPB-beleid met andere beleidsdomeinen.

Minaraad en SERV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Ontwerp van decreet en besluit betreffende EPB

Download (grootte: 293.7 KB, type: application/pdf)