Omzetting van de Europese Richtlijnen derde energiepakket (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
03 feb 2011

De Vlaamse Regering heeft een voorontwerp van decreet voorbereid dat de omzetting regelt van de zgn. derde elektriciteitsrichtlijn en derde aardgasrichtlijn van het derde Europese energiepakket.Het voorontwerp bevat belangrijke bepalingen die de onafhankelijkheid van de VREG versterken en die tegemoet komen aan een behoefte in Vlaanderen om duidelijkheid te creëren over de juridische situatie van gesloten distributienetten, privédistributienetten, directe lijnen en leidingen aan te passen.

De Raden verwelkomen het voorontwerp, maar hebben wel nog enkele bemerkingen. De belangrijkste zijn de vraag om:

  • gelet op de bevoegdsheidsverdeling, bij de omzetting een maximale afstemming te realiseren met het federale niveau zodat de duidelijkheid en toepasbaarheid in de praktijk worden verzekerd. Dat lijkt met de teksten die moment circuleren geenszins het geval te zijn. Ook op het terrein moet meer worden gewerkt aan de afstemming en coördinatie van de bevoegdheden van de regulatoren (VREG en CREG);
  • na te kijken of het voorontwerp wel volledig in overeenstemming is met de bepalingen van de EU-richtlijnen dat de regulator bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden als regulator geen directe instructies mag vragen of ontvangen van de Vlaamse Regering of van een andere publieke of particuliere entiteit en autonoom moet kunnen beslissen over de aanwending van de haar toegewezen begrotingsmiddelen;
  • de maatschappelijke en politieke sturing van enkele belangrijke taken van de VREG te verzekeren, zoals de bevoegdheid van de VREG om de investeringsplannen van de netbeheerders goed te keuren. De betrokkenheid van de strategische adviesraden voor het beleidsveld energie bij de werking van de VREG zou in het energiedecreet moeten worden verankerd;
  • in de geplande economische evaluatie van de kosten en baten voor de invoering van slimme meters zeker ook alle relevante sociale aspecten en milieu-effecten mee te nemen, en via tijdige betrokkenheid van de stakeholders te verzekeren dat van bij aanvang de scope van de analyse ‘juist’ zit;
  • het voorontwerp van decreet zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij wat noodzakelijk is voor de correcte omzetting van de Europese richtlijn. Voor de verdere concrete invulling in een uitvoeringsbesluit van de regels voor gesloten distributienetten, privédistributienetten, directe lijnen en leidingen is er duidelijk nood aan meer informatie en discussie om ongewenste effecten of onwerkbare situaties te vermijden. Zo wensen de raden hun bezorgdheid te uiten over de mogelijke negatieve impact van de voorgestelde regeling op bestaande en geplande decentrale en hernieuwbare energieprojecten;
  • ervoor te zorgen dat de voorgestelde regelgeving ontwijkgedrag op de Vlaamse elektriciteitsmarkt zoveel mogelijk vermijdt. De VREG moet hier ook op toezien opdat de financiering van de kosten verbonden aan het beheer van het publieke distributienet niet in het gedrang zou komen, door periodiek te rapporteren over de aard en omvang van het ontwijkgedrag en indien nodig maatregelen voor te stellen. In elk geval is adequaat toezicht nodig op de toepassing in de praktijk van de bepalingen inzake gesloten distributienetten, privénetten en directe lijnen en leidingen;
  • ervoor te zorgen dat alle verplichtingen die door het voorontwerp worden opgelegd voldoende rekening houden met de specifieke situatie van een beheerder van een gesloten distributienet of een privédistributienet ten opzichte van een distributienetbeheerder. Om nodeloze administratieve rompslomp te vermijden is een realistische overgangsregeling nodig.

Minaraad en SERV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Omzetting van de Europese Richtlijnen derde energiepakket

Download (grootte: 172.0 KB, type: application/pdf)