Ontwerpdecreet ter begeleiding van de begroting 2011 - amendementen energie

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
25 nov 2010

Het Elektriciteitsdecreet voorziet om de drie jaar in een evaluatie van de onrendabele toppen voor investeringen in groene stroom en in kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. In november 2010 finaliseerde VITO een studie in opdracht van VEA naar de reële kostprijs van de diverse productiesystemen van hernieuwbare energie. Op basis daarvan heeft de Vlaamse Regering nu beslist om via de amendementen bij het ontwerp van programmadecreet de minimumsteun voor enkele technologieën (zonnepanelen; steenkoolcentrales die meer dan 60% biomassa bij stoken; nieuwe vergistinginstallaties die stroom produceren op basis van compost of mest en WKK-installaties) aan te passen.

De Minaraad kan instemmen met het principe dat de steun voor hernieuwbare energie afgestemd wordt op de onrendabele top. Dit moet (echter) gebeuren na een transparant en tijdig overleg met de betrokkenen en met de nodige overgangsmaatregelen. Hierdoor moet ook de rechtszekerheid versterkt worden. Het huidige voorstel is een ad hoc aanpassing (met een onterechte uitzondering) waarmee een aantal essentiële knelpunten van het ondersteuningssysteem niet opgelost worden.

Gezien de veelheid aan openstaande knelpunten vraagt de Raad aan de Vlaamse Regering om een uitgebreide en grondige evaluatie van het groenestroomcertificatensysteem door te voeren met nauwe betrokkenheid van alle relevante stakeholders zodat hernieuwbare energie maximaal ontsloten wordt met het oog op het halen van de tussentijdse doelstelling in 2020.

De Minaraad keurde het advies goed, mits onthouding van de SERV-partners.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Advies over het programmadecreet bij de begroting 2011 - amendementen energie

Download (grootte: 103.3 KB, type: application/pdf)