Machtiging oprichting Vlaams Energiebedrijf (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
03 feb 2011

Het voorliggend wetgevend initiatief geeft uitvoering aan het Vlaams regeerakkoord van juli 2009, waarin bijzondere aandacht wordt besteed aan de vergroening van de economie. Afgaande op de taakstelling en -omschrijving van het Energiebedrijf, sluit het voorontwerp van decreet ook aan bij de duurzame langetermijnontwikkeling, uitgetekend in het Pact 2020. De Raden kunnen zich dan ook scharen achter de (machtiging tot) oprichting van een Vlaams Energiebedrijf, mits een aantal noodzakelijke aanvullingen gebeuren.

Het is logisch en wenselijk dat in een decreet de opdrachtomschrijving van het Energiebedrijf ruim en daardoor soms eerder vaag is. Dat neemt niet weg dat er tegelijk nood is aan een onderbouwde visie en behoefteanalyse ten behoeve van een accurate taakinvulling in de praktijk zodat het Energiebedrijf kan ingezet worden in functie van de werkelijke noden en prioriteiten van het Vlaamse energietransitiebeleid. Dit moet tevens de mogelijke afstemmingsproblemen met bestaande instrumenten, organisaties en structuren vermijden, rechter- en partijsituaties ontwijken, en een efficiënte afstemming met andere beleidsniveaus en -domeinen verzekeren.

De Raden vragen dat, op basis van deze visie en behoefteanalyse, de nadere omschrijving van het takenpakket van het Energiebedrijf op participatieve en transparante wijze invulling zou krijgen.

De ruime en vage opdrachtomschrijving noopt volgens de Raden tevens tot de introductie van aanvullende mechanismen tot aansturing en verhoogde transparantie van de bedrijfsvoering door het Energiebedrijf. De Raden stellen daartoe een aantal pistes voor in het advies.

Minaraad en SERV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Wim Knaepen
: Organisatie SERV
: E-mailadres wknaepen@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Machtiging oprichting Vlaams Energiebedrijf

Download (grootte: 69.7 KB, type: application/pdf)