Koudebruggenbesluit (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
17 dec 2009

De Vlaamse Regering wil koudebruggen definitief integreren in de berekening van het energieprestatieniveau van gebouwen om de energieprestatie beter te laten aansluiten bij de werkelijke energieprestaties van gebouwen. De SERV en Minaraad ondersteunen de inrekening van koudebruggen in de EPB-berekeningsmethodiek. Dat kan namelijk een stimulans vormen om koudebruggen en de daarmee samenhangende energieverliezen en condensatieproblemen aan te pakken.

De Raden vinden de voorgestelde aanpak van de aanvaarde bouwknopen veelbelovend, maar de uitwerking staat nog niet volledig op punt en is onvoldoende getest. De Raden stellen dat de voorgestelde regeling hierdoor niet in werking kan treden op 1/1/2010 en dat er een overgangsregeling nodig is met wellicht een uitstel van 6 maanden om de regeling verder uit te werken en met een proefperiode om de nieuwe bouwknopenaanpak in de praktijk uit te testen.

De Raden vragen meer aandacht voor sensibilisering en vinden dat de inrekening van koudebruggen in de EPB-methodiek moet passen in een algemeen beleid om koudebruggen op een effectieve en efficiënte wijze aan te pakken. Daarin moet de informatieverspreiding aan alle bouwpartners een belangrijk element vormen. In dat opzicht lijkt het belangrijk dat de piste van de koudebrugatlas als informatief instrument behouden wordt voor op zijn minst de residentiële gebouwen.

Ten slotte wijzen de Raden op enkele pijnpunten zoals de te late timing van de EPB-berekeningen, de onduidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden tussen de bouwpartners en de manier waarom met de EPB-software 'gespeeld' kan worden. Deze pijnpunten worden bij voorkeur opnieuw bekeken bij de volgende evaluatie van de EPB-regelgeving.

De Minaraad keurde het gezamenlijke advies goed op 17 december 2009. De SERV volgde op 18 december 2009.

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Gezamenlijk advies over het Koudebruggenbesluit

Download (grootte: 304.8 KB, type: application/pdf)