Het multilaterale, Europese en Vlaamse klimaatbeleid

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
03 jul 2014
Productnummer
2014-030

Op de raadszitting van 3 juli 2014 stelde de Minaraad een unaniem advies vast over het multilaterale, Europese en Vlaamse klimaatbeleid. Dit advies is het resultaat van een breed en intens overleg tussen de maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd in de Minaraad.

Klimaatbeleid is een belangrijk thema voor de leden van de Minaraad. Al sinds 2005 spreekt de Minaraad zich uit over het EU- en multilateraal klimaatbeleid in het kader van zijn halfjaarlijkse adviezen naar aanleiding van het EU-voorzitterschap. Sinds 2009 brengt de Minaraad jaarlijks een specifiek advies op eigen initiatief uit naar aanleiding van de VN-klimaattop.

De Minaraad formuleert in dit advies aanbevelingen voor de klimaattop in Lima (hoofdstuk 1), voor de EU-bijdrage aan het mondiale klimaatakkoord (hoofdstuk 2) en voor het klimaat- en energiebeleid in Vlaanderen (hoofdstuk 3). Tot slot, en nieuw t.o.v. de vorige adviezen, benadrukt de Minaraad in dit advies ook het belang van de lokale en maatschappelijke dynamiek rond klimaatbeleid die zich langzaam maar zeker ontwikkelt (hoofdstuk 4).

De nadruk in dit advies ligt op de voorbereiding van de EU-bijdrage aan het beoogde mondiale klimaatakkoord, zoals gevraagd in het Warschau stappenplan. Hiermee wordt de evolutie in de adviezenreeks sinds 2009, waarin de Minaraad steeds meer aandacht besteedt aan de rol van de EU in het multilaterale klimaatbeleid, verdergezet.

De oriëntatienota werd opgemaakt door het secretariaat van de Minaraad ter ondersteuning van het overleg bij de voorbereiding van dit advies. De nota wordt gepubliceerd als achtergronddocument bij dit advies maar bindt de leden van de Minaraad niet.

Downloads

Het multilaterale, Europese en Vlaamse klimaatbeleid

Download (grootte: 159.9 KB, type: application/pdf)