Actieplan duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020 (met SALV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
20 nov 2014
Productnummer
2014-034

De Minaraad en de SALV scharen zich (opnieuw)  achter het gebruik van het cascadeprincipe om richting te geven aan het beleid. Het is een verdienste van het plan dat het een afweging probeert te maken inzake het gebruik van biomassa als materiaal en als hernieuwbare energiebron. Een ander positief signaal is de kadering van het plan in de Vlaamse strategie en visie inzake bio-economie.

Ondanks de inspanningen om tot afstemming te komen tussen de verschillende beleidsdomeinen, vragen de Raden dat de inspanningen verder gezet worden. De concretisering van de beleidsvisie moet duidelijk geformuleerd worden en het sturend vermogen ervan moet verhoogd worden.

Van de toepassing van het cascadeprincipe mag slechts afgeweken worden mits motivatie. Het plan moet rekening houden met bestaande regelgeving en moet ook nagaan in hoeverre die regelgeving een verstandige toepassing van het cascadeprincipe in de weg zou staan. Het plan lijkt te kiezen voor grote centrale verwerkingsinstallaties. De Raden vragen evenwel om steeds een grondige afweging te maken tussen grootschalige en kleinschalige verwerking en in het plan ook voldoende aandacht te hebben voor kleinschalige, lokale initiatieven die zo dicht mogelijk bij het cascadeprincipe aansluiten.

Verder gaan de Raden specifiek in op de drie materiaalkringlopen die in het actieplan worden behandeld en op de bijdrage van reststromen aan klimaatbeleid en hernieuwbare energie. Voor wat de kringloop van organisch-biologische reststromen uit de keten landbouw, voeding tot consument aangaat, willen de Raden dat de Europese doelstellingen worden opgevolgd. In de context van de kringloop van de biomassa(rest)stromen van groenbeheer en open, wil men in 2020 streven naar het oogsten van 135.000 ton resthout uit Vlaamse bossen. Vermoedelijk is het oogsten van dergelijke hoeveelheden resthout niet op een duurzame wijze vol te houden. De Raden pleiten daarom voor een duidelijker visie op de economische functie van bos. Aangaande de kringloop van houtreststromen van industrie en huishoudens wijzen de Raden op het effect van betere resultaten voor inzameling en verwerking van gerecycleerd postconsumer houtafval op de kwaliteit ervan in een nieuwe cyclus.

In de bijdrage van reststromen aan klimaatbeleid en hernieuwbare energie appreciëren de Raden de keuze om het energetisch rendement van suboptimaal werkende installaties te verhogen. Hierbij dient evenwel rekening gehouden te worden met de technische of financiële haalbaarheid.

De Minaraad en de SALV baseerden zich, bij het opmaken van dit advies brachten, op het in 2013 gegeven strategische advies over “Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie”.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Actieplan duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020

Download (grootte: 168.8 KB, type: application/pdf)