Bestemmingsneutraliteit voor winning van hernieuwbare energie (met SARO)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
26 sep 2018
Productnummer
2018-026

SARO en Minaraad ontvingen op 24 juli 2018 een adviesvraag van Vlaams minister Joke Schauvliege over het ontwerp van decreet inzake de bestemminsneutraliteit voor hernieuwbare energie.

Het ontwerp van decreet kadert binnen de ambitie van de Vlaamse Regering om duurzame energie te stimuleren en de innovatie van duurzame energietechnieken te bevorderen. Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 november 2016) en de Strategische Visie BRV (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018) gaan er van uit dat het winnen van hernieuwbare energie bestemmingsneutraal is. 

Bestemmingsneutraliteit betekent dat de ruimtelijke bestemming van een gebied op zich geen weigeringsgrond vormt voor de inplanting van allerhande productie-installaties van de verschillende vormen van hernieuwbare energie en de opslag en de ontsluiting die de lokale productie met zich meebrengt.

Het ontwerp van decreet is zeer beknopt (slechts twee artikelen) en voert wijzigingen door aan artikel 4.4.9 van de VCRO. Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor installaties voor de productie van hernieuwbare energie of energierecuperatie, en hun aanhorigheden, afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften. Elke vraag tot afwijking als vermeld in het eerste lid, wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. De Vlaamse Regering zal criteria vastleggen inzake de ruimtelijke voorwaarden ter beoordeling van de inpasbaarheid van de installaties voor de productie van hernieuwbare energie of energierecuperatie in een goede ruimtelijke ordening.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads

Bestemmingsneutraliteit voor winning van hernieuwbare energie

Download (grootte: 410.0 KB, type: application/pdf)