Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de sociale openbaredienstverplichtingen en de energiescans

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
05 jul 2012
Productnummer
2012-048

In het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 werd afgesproken om te onderzoeken hoe de effectiviteit en de efficiëntie van de sociale openbare dienstverplichtingen verbeterd konden worden. Op basis van een evaluatierapport van het Vlaamse Energieagentschap (VEA) en de VREG is een ontwerpbesluit opgesteld.

De Minaraad gaat akkoord met de grote lijnen van het ontwerp van besluit maar heeft nog een aantal bemerkingen, vragen en suggesties bij de concrete invulling ervan – enerzijds betreffende het voorkomen dat mensen met energiearmoede geconfronteerd worden, anderzijds betreffende de energiescans voor klanten met betalingsproblemen.

Een geïntegreerde aanpak van energie-efficiëntie en woonkwaliteit bij sociaal kwetsbare groepen is noodzakelijk. Met betrekking hierop adviseert de Minaraad: te onderzoeken hoe verbeteringen aan private huurwoningen op langere termijn gestimuleerd en eventueel financieel ondersteund kunnen worden, de continuïteit te garanderen voor de energiescansector in de bouwsector en de eventuele andere betrokkenen, te waken dat de afbouw en afschaffing van het quotum voor energiescans geen daling van het ambitieniveau voor het bereiken van kwetsbare doelgroepen inhoudt, te verduidelijken wat de bedoeling is van de Vlaamse regering met betrekking tot de sociale dakisolatieprojecten.

De Minaraad vraagt verder om een uitbreiding van de doelgroep voor energiescans, zoals omschreven in Artikel 6.4.1/8, met: alle klanten met een budgetmeter, alle klanten die door leveranciers zijn gedropt en alle gebruikers van een aardgasbudgetmeter.

De Minaraad wijst op het belang dat de klanten goed op de hoogte zijn van hun verbruik. Momenteel bieden verschillende producenten hun klanten een rekenmodule aan die de evolutie weergeeft van het gas- en elektriciteitsverbruik van de laatste jaren. Deze modules zijn soms echter weinig performant.

De Minaraad is van mening dat de definitie voor de energiescan een flexibel karakter moeten hebben, die toelaat dat verschillende zaken kunnen worden uitgevoerd. De uitvoering van de energiebesparende maatregelen kan plaatsvinden tijdens de basisscan of tijdens de voortgangscontrolebezoeken. Dit maakt maatwerk voor de kwetsbare bewoner mogelijk. De Minaraad miste in het voorliggende besluit voorgestelde definitie deze flexibiliteit.

De Minaraad is van mening dat klanten met een abnormaal hoog energieverbruik automatisch een energiescan moeten worden aangeboden. Leveranciers hebben een goed zicht op het jaarlijks verbruik van aardgas en elektriciteit van hun afnemers. Voor hun particuliere klanten kunnen zij dit koppelen aan graaddagen, het aantal gezinsleden, de evolutie van het verbruik en een benchmarking met soortgelijke klanten.

De Minaraad vraagt dat “niet-beschermde klanten” die een e-mailadres hebben opgegeven eerst kosteloos een aanmaning per mail moeten krijgen vooraleer een betalende aanmaningsbrief wordt verstuurd. Tevens zou een gratis nummer moeten worden voorzien, voor vragen over de energiefactuur en REG-maatregelen

Bij de plaatsing van elke nieuwe budgetmeter zou er automatisch een energiescan moeten worden uitgevoerd. Vaak is het moeilijk om informatie te verschaffen aan de doelgroep met betrekking tot hun recht op energiescans, omdat de privacywetgeving het onmogelijk maakt om vrij te geven wie tot de afgebakende doelgroepen behoren. Een automatisatie verzekert dat bewoners die recht hebben op een energiescan ook gebruik maken van dit recht, in plaats van hem mis te lopen vanwege onwetendheid. Bovendien is elke vorm van energiebegeleiding op zo een moment zeer zinvol.

De Minaraad vindt het positief dat klanten die door de netbeheerder worden beleverd (via gewone meter of budgetmeter) en die schuldenvrij zijn, hiervan actief worden op de hoogte gebracht en een overzicht krijgen toegestuurd van de tarieven die leveranciers op dit moment aanrekenen, alsook wat de netbeheerder aanrekent. De Minaraad stelt in dat verband wel een automatische koppeling voor met de energiescan . Een actieve promotie van de energiescan bij deze doelgroep is noodzakelijk.

De sociaal-economische partners die in de Minaraad vertegenwoordigd zijn, onthielden zich bij dit advies.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads