Missie en visie ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
24 mei 2012
Productnummer
2012-030

Het uittekenen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen verloopt in verschillende stappen zoals bepaald in het Mobiliteitsdecreet. Het informatieve gedeelte werd vorig jaar breed getoetst, nu ligt het eerste onderdeel van het richtinggevende gedeelte (missie en visienota) voor ter consultatie. De Minaraad waardeert de participatieve aanpak, maar vraagt zich af of de vooropgestelde deadline (eind 2012) nog haalbaar is. Hij mist ook duidelijke transitievoorstellen in de visietekst. De vooropgestelde oplossingsrichtingen lijken nog te veel op optimalisatievoorstellen van de huidige praktijk.

De Raad vraagt de regering om verder te gaan dan het louter beheersen van de vervoersvraag. Een betere ruimtelijke ordening geldt als noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een structurele inperking van de vraag naar gemotoriseerd wegverkeer en tot een betere nabijheid van (woon, werk, school, winkel)-activiteiten. Het in hoofdzaak inzetten op de verdere uitbouw van logistieke activiteiten is niet wenselijk en zal ook niet gemakkelijk houdbaar zijn. De Minaraad pleit daarbij voor het mee uitbouwen van een Europees havennetwerk waarbij de complementariteit tussen de grote en kleine havens centraal moet staan om op die manier kustvaart, binnenwater- en spoorgebonden goederentransport naar het hinterland betere kansen te geven. Hierbij aansluitend stelt hij voor om de klemtoon veel meer op nieuwe productieactiviteiten (bv. groene economie) te leggen die meer toegevoegde waarde en tewerkstelling opleveren dan bij het verder ontwikkelen van logistieke voorzieningen en activiteiten het geval zou zijn.

De Minaraad vindt eveneens dat het klimaatbeleid het uitgangspunt moet zijn voor het toekomstige Mobiliteitsplan. Hij vindt het wel positief dat de Vlaamse Regering voor het eerst laat blijken dat een combinatie van technologische innovatie en volumebeheersing noodzakelijk zal zijn om een antwoord te bieden op de grote milieu-uitdagingen zoals het inperken van geluidshinder en het terugdringen van luchtverontreinigende emissies.

Ten slotte vraagt de Raad nog meer aandacht voor de kwetsbaarheid van kinderen door luchtverontreiniging en voor de impact van klimaatsveranderingen op de waterbalans van de binnenwaterwegen.

De Minaraad keurde het advies goed. De SERV-partners onthielden zich omdat ze over hetzelfde onderwerp een advies voorbereiden binnen de Mobiliteitsraad.

Downloads

Briefadvies missie en visienota bij het Mobiliteitsplan Vlaanderen

Download (grootte: 52.9 KB, type: application/pdf)