Watertoets (samen met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
28 apr 2011

De Vlaamse Regering had reeds een voorstel in een ver stadium van uitwerking toen Vlaanderen in november 2010 getroffen werd door zware overstromingen. Deze ovestromingen leidden op korte termijn tot een nieuw evaluatieonderzoek van het instrument watertoets. Bovendien werd in het Vlaams Parlement ook een bespreking van het instrument watertoets gehouden. De regering stelt nu voor om de toepassingsregels van de watertoets te wijzigen. De bijsturingen vormen de eerste stap van een uitgebreider wijzigingsproces, want de conclusies van het nieuwe evaluatieonderzoek, noch deze van het Vlaams Parlement zitten vervat in de adviesvraag. Dit samen met een beperkte termijn noopte de Minaraad en de SERV om hun advies op te splitsen. Het gezamenlijke advies is een antwoord op de adviesvraag van 8 maart 2011. De raden nemen zich voor om zo spoedig mogelijk op eigen initiatief het tweede advies uit te brengen over andere aspecten van wijziging van de watertoets.

De actualisatie van de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden (bijlage 1) is volgens de raden een maatregel van goed bestuur als ze voldoende openbaar en toegankelijk gemaakt wordt. Omdat de motivering van de aanpassing nogal vaag is, pleiten de raden voor duidelijke criteria die rechtszekerheid en voorspelbaarheid garanderen. Een actualisatie moet er kunnen toe leiden dat een gebied wordt opgenomen in de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden, maar er ook kan worden uit geschrapt. Een toename van de overstromingsgevoelige gebieden mag ook geen invloed hebben op de vergunningstermijn, noch op de doeltreffendheid van de watertoets. De detaillering van de kaart tot op perceelsniveau of nog fijner is heel belangrijk om zicht te krijgen op de impact van een project.

Het dossier biedt onvoldoende informatie over de administratieve last voor de aanvrager. Voor de vergunningverlenende en adviserende overheden zou die last moeten dalen. De raden vrezen echter dat de combinatie van een toename van gebieden met de verplichte adviesvraag toch zou kunnen leiden tot overbelasting van de overheden. Daarom suggereren de raden om een onderscheid te maken tussen adviesvraagplicht voor kritische zones waar externe effecten buiten het perceel te verwachten zijn en een niet verplichte adviesvraag voor niet-kritische gebieden waar het risico enkel voor het perceel zelf geldt.

De raden steunen de vraag om informatie te verstrekken over de bouwcriteria in een aantal types van gebieden. Dit kan tijd en kosten sparen voor alle actoren. Naast de bestaande brochure is er nood aan een website die zich richt op alle betrokkenen en mogelijk een onderscheid maakt tussen professionele en niet-professionele gebruikers. De website moet informatief en niet-bindend zijn, ze moet ook dynamisch zijn en mag niet exhaustief zijn. Nieuwe goede initiatieven moeten er ook in opgenomen worden.

De raden vragen zich af of reliëfwijzigingen (vanaf een minimale oppervlakte) niet opgenomen moeten worden bij de adviesplichtige werken. Het uitsluiten van grondwaterwinningen van de watertoets verdient een motivering. Het uitvaardigen van richtlijnen voor het vaststellen van schadelijke effecten via een ministerieel besluit is fundamenteel, daarom vragen de raden daarover inspraak via overleg met het middenveld. Zij situeren dat overleg bij de CIW net voor de commissie haar voorstel aan de minister voorlegt.

Ten slotte hebben de raden nog juridisch-technische vragen over de verenigbaarheid van het besluit met het decreet inzake de afstemming op de bindende bepalingen van de waterbeheerplannen en over hun verordenende kracht voor de burgers.

Minaraad en SERV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Gezamenlijk advies met SERV over de watertoets

Download (grootte: 86.9 KB, type: application/pdf)