Sectorale afwijkingsaanvraag VLAREM voor de emissie van cyaanwaterstof bij katalytische kraking door petroleumraffinaderijen (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
17 mrt 2011

Organisaties uit de SERV en de Minaraad kunnen voor bepaalde sectoren of categorieën van inrichtingen een wijziging van de voorwaarden vragen. Wanneer de aanvraag uitgaat van de betrokken Raad zelf, wordt de aanvraag tot wijziging eveneens voor advies voorgelegd aan de SERV en de Minaraad.

Binnen die context diende Voka een sectorale afwijkingsvraag in voor de raffinaderijensector. Voka vraagt om de algemene emissiegrenswaarde voor lucht voor de parameter cyaanwaterstof (HCN) van 5 mg/Nm³ op te trekken tot 50 mg/Nm³ als maandgemiddelde voor de raffinaderijensector. Daar bovenop stellen ze voor om
Fourier Transform Infrarood Spectroscopie” als continue meetmethode toe te voegen aan bijlage 4.4.2. van Vlarem II voor de meting van HCN.

SERV en Minaraad onderschrijven beide elementen van de sectorale afwijkingsvraag voor de emissie van HCN bij katalytische kraking door raffinaderijen omdat de immissies ver beneden de gevarendrempel blijven en dus geen negatieve gezondheidseffecten voor de omwonenden impliceren.

Toch formuleren de Raden naar aanleiding van de adviesvraag nog enkele algemene bemerkingen. Ten eerste vragen de Raden om in de toekomst bij de bepaling van de normen steeds rekening te houden met de meetbaarheid ervan. Ten tweede vragen ze om na te gaan wat het effect zal zijn van een veralgemeende toepassing van de continue meetmethode voor HCN in bedrijven met andere productieprocessen. Ten derde wijzen Minaraad en SERV erop dat een versoepeling van normen geen aanleiding mag geven tot een verhoging van de emissies.

De Minaraad keurde het gezamenlijke advies met de SERV unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad


Downloads

Sectorale afwijkingsaanvraag VLAREM voor de emissie van cyaanwaterstof bij katalytische kraking door petroleumraffinaderijen

Download (grootte: 42.0 KB, type: application/pdf)