Wijziging VLAREBO (samen met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
01 jun 2011

Het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering moet het mogelijk maken om groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten die vergund zijn volgens rubriek 60 van het Vlarem en gelegen zijn in bestemmingstype I, II en III, op te vullen met niet-verontreinigde uitgegraven bodem en bagger- en ruimingsspecie met een samenstelling tot 80% van de bodemsaneringsnormen voor bestemmingstype III. De huidige regeling laat, in de bestemmingstypes I tot III, enkel de opvulling toe met materiaal met een samenstelling tot 80% van de bodemsaneringsnorm voor het overeenstemmende bestemmingstype.

Minaraad en SERV vinden dit een aanzienlijke versoepeling die echter niet gemotiveerd wordt. Ze menen dat het dossier onvoldoende onderbouwd is om er alle aspecten van te kunnen beoordelen.

De raden vragen absolute duidelijkheid over de aanvulling van de deklaag zowel in VLAREBO als in VLAREM II. Ze gaan er vanuit dat met “toepassing van het standstillbeginsel” bedoeld wordt dat het gebruik van uitgegraven bodem als bodem zoals in VLAREBO art. 161 aan de orde is, maar dan gericht op de nabestemming van de deklaag.

Voor wat de deklaag zelf betreft, stellen de Minaraad en SERV dat in landbouwgebied een dikte van 2 m de minimumvoorwaarde is zoals opgenomen in de Code van de goede praktijk voor de heraanleg van ontginningen in functie van landbouw. De raden suggereren om, waar relevant, de minimumvoorwaarden uit de code op te nemen in de vergunningen. In afwachting dat een studie ook duidelijkheid biedt voor aanvullingen in de bestemmingszones I en III, stellen de raden voor om de milieugerelateerde aspecten te baseren op de code in functie van landbouw.

Minaraad en SERV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads