Voorontwerpbesluit omzetting van EU-richtlijnen inzake luchtkwaliteit (samen met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
23 sep 2010

De oude Europese Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit en de eerste drie dochterrichtlijnen werden in 2008 samengevoegd en herzien om rekening te houden met de meest recente wetenschappelijke informatie. De grenswaarden voor NOx, C02, Pb, fijn stof (PM10), CO, benzeen en ozon werden herbevestigd.

De Vlaamse Regering heeft een ontwerpbesluit klaar om de nieuwe Europese kaderrichtlijn Luchtkwaliteit (2008) om te zetten in Vlarem II. De voorgestelde aanpassing van Vlarem beoogt een omzetting van de bepalingen van de richtlijnen waarbij geen strengere voorwaarden werden opgenomen dan strikt noodzakelijk, op een uitzondering na: de vervroegde inwerkingtreding van de jaargrenswaarde en de exta daggrenswaarde voor benzeen is wel een strengere voorwaarde.

SERV en Minaraad gaan akkoord met het ontwerpbesluit maar formuleren nog een aantal opmerkingen. Het meten van stoffracties in geleide emissiestromen is vrij complex, waardoor de kans op meetfouten niet gering is. Daarom mogen volgens de Raden enkel die metingen in aanmerking komen die binnen het toepassingsgebied van de meetmethode vallen.

De meest belanghebbende overheidsorganen, instellingen en privaatrechtelijke organisaties worden betrokken bij de opmaak of wijziging van plannen of programma’s tegen luchtverontreiniging. Minaraad en SERV vinden deze opsomming limitatief en vinden het zinvol is om alle relevante betrokkenen in een vroege fase te consulteren.

De Raden vragen de Vlaamse Regering om alles in het werk te stellen om de uitvoering van de bijkomende studieprojecten over lage-emissiezones en de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens in een stroomversnelling te brengen, zodat de grenswaarden voor fijn stof (PM10) in 2011 gehaald worden. Aangezien de Kaderrichtlijn voor het eerst grens- en streefwaarden voor PM2,5 invoert, wijzen SERV en Minaraad op de noodzaak van een goede inventarisatie van de bronnen. Op basis van deze inventarisatie kan vervolgens een aangepast maatregelenpakket uitgewerkt worden.

Minaraad en SERV keurden het gezamenlijke briefadvies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Voorontwerpbesluit omzetting van EU-richtlijnen inzake luchtkwaliteit

Download (grootte: 97.6 KB, type: application/pdf)