Ontwerpactieplannen omgevingslawaai voor de agglomeraties Antwerpen en Gent

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
16 dec 2010

De Europese Omgevingslawaairichtlijn ligt aan de basis van de voorontwerpen van Vlaamse actieplannen om het omgevingslawaai in de agglomeraties Antwerpen en Gent te beheersen.

In het advies verwondert de Raad zich over de afbakening van die agglomeraties. Hij vraagt daarom een verduidelijking en motivering van de afbakening vooraleer de definitieve plannen opgemaakt worden. Bovendien wordt de afbakening best geëvalueerd in de komende actieplannen.

De Raad dringt ook aan op een actualisatie van de plannen, want voor een aantal belangrijke beslissingen lopen de plannen achterop.

De Raad toont zich ook bezorgd over de financiering van de maatregelen, temeer omdat de inkomsten van het rekeningrijden niet geoormerkt worden aan de financiering van wegenwerken inclusief maatregelen tegen geluidshinder van die wegen.

De Raad wenst dat er uiteindelijk bronspecifieke milieukwaliteitsnormen in VLAREM zouden komen, met eventueel referentiewaarden als tussenstap. Om efficiënte maatregelen te kunnen nemen, is het wel nodig die milieukwaliteitsnormen of referentiewaarden op te nemen in de plannen.

De Raad ondersteunt het belang dat wordt gegeven aan de ruimtelijke ordening in het maatregelenpakket. Hij dringt erop aan om dat uitgangspunt ook om te zetten in een goede praktijk. Zo vraagt hij om de ruimtelijk milderende maatregelen met betrekking tot geluid, die voorgesteld worden via de plan-MER, verordenend vast te leggen in een RUP. Hij dringt er ook nogmaals op aan om alle eventuele hinderpalen om het ruimtelijk ordeningsbeleid in te zetten, op te ruimen. In koppelingsgebieden verdient geluidsbuffering volgens de Raad de volle aandacht. Milieuzonering kan een interessant instrument zijn om milieuhinder te voorkomen of te beperken.

De Raad vraagt ook om snel werk te maken van een mechanisme dat toelaat om prioriteiten tussen de maatregelen te leggen en dat dan ook nog toe te passen tijdens de lopende planperiode. Een koppeling van geluidshinder met andere milieuthema’s en bronnen van milieuhinder is nodig en kan ook meegenomen worden in de prioriteitsstelling. Maar ook buiten het milieubeleid kunnen koppelingen gemaakt worden (veiligheid, doorstroming, …) die de prioriteit van een maatregel kunnen beïnvloeden.

De Raad stelt ten slotte ook vast dat het voorliggende plan een tussentijds plan is. Wellicht volgend jaar zullen alle vijf de goedgekeurde tussentijdse plannen verfijnd worden en opnieuw in de procedure van het openbaar onderzoek gaan. Dat laatste komt tegemoet aan een eerdere vraag van de Raad. Maar de procedure met de tussentijdse plannen beschouwt de Raad toch als een poging om een ingebrekestelling door Europa te voorkomen.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Advies over de actieplannen omgevingslawaai voor Antwerpen en Gent

Download (grootte: 160.1 KB, type: application/pdf)