Voorontwerp van besluit tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht van titel I van het decreet Integraal Waterbeleid (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
04 feb 2009

Minaraad en SERV brachten gemeenschappelijk advies uit over het uitvoeringbesluit financiële instrumenten bij het decreet Integraal Waterbeleid. Dit besluit zorgt voor de nadere regeling van de onteigening ten algemene nutte, het voorkooprecht, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht in overstromingsgebieden en oeverzones.

De Raden verwelkomen het uitvoeringsbesluit en appreciëren de uitwerking van de financiële instrumenten ter uitvoering van de waterbeheerplannen. Voor de waterbeheerders wordt het mogelijk om oeverzones en overstromingsgebieden te verwerven en voor gebruikers en eigenaars wordt duidelijk welke mogelijkheden ze hebben om de gevolgen van de afbakening op te vangen. Algemeen stellen de Raden vast dat ook andere regelgeving financiële instrumenten hanteert en vragen ze dat de verschillende procedures op elkaar worden afgestemd. Daarnaast doen de Raden enkele voorstellen ter verbetering bij het instrument aankoopplicht en vergoedingsplicht.

De Raden vragen om de procedure van de aankoopplicht aan te passen. Zo is de termijn om de aankoopplicht bij oeverzones in te roepen te kort, waardoor de gevolgen van de inrichting van een oeverzone niet goed kunnen worden ingeschat. Vervolgens moet de Grondenbank onafhankelijk kunnen optreden wanneer ze haar advies uitbrengt over het in aanmerking komt van een aanvraag tot aankoop en over de vaststelling van de aankoopprijs. Ten slotte vragen de Raden dat bij betwisting van zowel de aankoopplicht als de aankoopprijs de groep van deskundigen, die zetelt in het kader van de vergoedingsplicht, wordt ingeschakeld, alvorens gerechtelijke stappen moeten worden ondernomen.

De vergoedingsplicht geldt niet voor oeverzones. De Raden zien dat als een tekortkoming die moet worden rechtgezet in het decreet Integraal Waterbeleid of in de ontwerpdecreten over financiële instrumenten. Verder is er geen beroepsprocedure voorzien voor initiatiefnemer en betrokkene bij niet akkoord met de berekende vergoeding. Ook hiervoor kan volgens de Raden de groep deskundigen worden ingeschakeld.

De vastgelegde berekeningswijze voor het vergoeden van schade aan landbouwpercelen is volgens de Raden onjuist en moet dringend op punt worden gesteld. De berekeningswijze voor bosbouwpercelen is omslachtig en kan leiden tot onduidelijkheid De overheid moet de nodige kennis opbouwen over de impact van overstromingen op de houtproductie.
 

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Voorontwerp van besluit tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht van titel I van het decreet Integraal Waterbeleid

Download (grootte: 137.3 KB, type: application/pdf)