Ontwerp van MBO met de federatie Essenscia vzw en met het Verbond van de Glasindustrie (VGI) vzw betreffende de reductie van de NOx-emissies van haar leden in Vlaanderen

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
04 feb 2009

De ontwerpmilieubeleidsovereenkomsten met de chemiefederatie Essencia en het Verbond van de Glasindustrie (VGI) zijn bedoeld om de NOx-emissies van deze sectoren te reduceren. De Minaraad stelt vast dat de huidige maatregelen niet volstaan om het NOx-plafond te halen. Bij het overbruggen van de resterende kloof is een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van de inspanningen over de verschillende sectoren heen noodzakelijk. Door de gefragmenteerde aanpak per sector en het gebrek aan transparantie van de gebruikte gegevens is het onmogelijk voor de Raad om op te maken of de engagementen in de MBO’s zullen volstaan om de algemene emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen uit de NEC-richtlijn te halen. De Raad wijst er ook op dat de MBO’s te laat komen. De resultaatsverbintenissen gelden voor 2013, terwijl de emissieplafonds uit de NEC-richtlijn tegen 2010 gehaald moeten worden. De Minaraad betreurt het dat de MBO-besprekingen te laat werden opgestart.

De Raad stelt ook vast dat de MBO’s geen specifieke sancties bevatten indien de doelstellingen niet gehaald worden in 2013. Bovendien is het terugvalscenario onzeker voor de Vlaamse overheid indien ze de MBO moet opzeggen. Dit zou betekenen dat de Vlaamse Regering moet terugvallen op een tijdelijke regulerende NOx-heffing voor stationaire bronnen met een maximale terugsluizing naar kostenefficiënte reductieprojecten. Op basis hiervan besluit de Minaraad dat het niet mogelijk is om de twee MBO’s goed te keuren zonder bijkomende toelichting en verantwoording van het gehanteerde emissieplafond. Ook de tussentijdse bijsturings- en sanctioneringsmogelijkheden moeten versterkt worden. De Raad is ten slotte onvoldoende overtuigd van de meerwaarde van de MBO’s ten opzichte van de mogelijkheid om een NOx-emissieheffing in te voeren.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Ontwerp van MBO met de federatie Essenscia vzw en met het Verbond van de Glasindustrie (VGI) vzw betreffende de reductie van de NOx-emissies van haar leden in Vlaanderen

Download (grootte: 90.6 KB, type: application/pdf)