Verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het waterzuiveringsbeleid

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
19 feb 2009

De Minaraad formuleert op eigen initiatief enkele aanbevelingen aan de Vlaamse Regering om het waterzuiveringsbeleid verder uit te bouwen zodat Vlaanderen de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water kan halen tegen 2015 of, mits uitstel, tegen 2027. Om het rendement van de waterzuiveringsinfrastructuur te verhogen, vraagt de Minaraad een beleidskader voor de opmaak van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP). Hij geeft ook aanbevelingen voor de te hanteren methodiek in de GUP’s en vindt dat de individuele zuivering aan bod moet komen in de GUP's.

De Raad dringt daarnaast aan op de uitwerking van de rioolinventarisatieplannen, die het bijsturen van de verschillende waterzuiveringsplannen zullen vereenvoudigen. Om de afkoppeling van regen- en afvalwater te kunnen realiseren, moeten de grachtenstelsels opgewaardeerd worden en moet meer aandacht uitgaan naar het afkoppelen in stedelijke gebieden. Bij het (her-)ontwerpen van een industrieterrein of een woonverkaveling moet de overheid voldoende rekening houden met de waterhuishouding. De Minaraad vraagt dat de waterbeheerders de watertoets correct zouden toepassen en dat er stedenbouwkundige bepalingen in de verkavelingsvergunning worden opgelegd.

Verschillende wateractoren werken momenteel initiatieven uit om de transparantie en efficiëntie te verhogen in de watersector. De Minaraad ziet op dat vlak nog verbeteringen mogelijk en vindt onder meer dat het Vlaamse Gewest in zijn beheersovereenkomst met Aquafin het indicatorenkader voor de uitwerking van een resultaatsverbintenis moet vastleggen. Hij vraagt de overheid ook om op korte termijn een ecologische en economische maatstafvergelijking in de afvalwaterzuiveringssector voor te bereiden.

De Raad vraagt stimulansen te ontwikkelen om rationeel watergebruik toe te passen voor zowel huishoudens, landbouwers als bedrijven. Hij wil ook dat het Grijswaterbesluit wordt aangepast zodat andere initiatiefnemers en doelgroepen eveneens in aanmerking kunnen komen. Verder moet de regering een hogere prioriteit geven aan waterbesparingsdossiers die in aanmerking komen voor subsidies via de ecologiesteun of via het VLIF.

Controle en handhaving van de overtreders moet via het Milieuhandhavingsdecreet worden uitgewerkt. Qua financiering vindt de Raad dat het gemeentelijk waterbeleid een duidelijk onderscheid moet maken tussen onderhouds- en vervangingsprojecten enerzijds en uitbreidingsprojecten anderzijds. De subsidies moeten geënt worden op de bindende uitvoeringsplannen. In het kader van een algemene overheidsvisie voor het waterbeleid vraagt de Minaraad ten slotte aandacht voor de internalisering van milieukosten en voor de kosten van de verwijdering van stoffen bij de drinkwaterbereiding.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Advies verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het waterzuiveringsbeleid

Download (grootte: 164.2 KB, type: application/pdf)