Ontwerp van besluit over milieukwaliteitsnormen water voor gevaarlijke en prioritaire stoffen (met SERV en SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
21 mei 2015
Productnummer
2015-012

Minaraad, SERV en SALV vragen een betere afstemming op Europees niveau van de normenkaders van onder andere de kaderrichtlijn water, de REACH-verordening, de biocidenverordening en de gewasbeschermingsmiddelenverordening.

Ook pleiten ze voor een harmonisatie van de methodiek om de potentieel relevante specifiek verontreinigende stoffen aan te duiden. Daarnaast wijzen de raden op het belangrijk onderscheid tussen de directe doorwerking van de milieukwaliteitsnormen voor nieuwe gevaarlijke stoffen in vergunningen, gebruiksvoorwaarden e.d. en de indirecte doorwerking in de vorm van verplichte monitoring. Voor zover de nieuwe normen een directe doorwerking moeten hebben, moet een afweging gebeuren tussen de nood aan algemene actie (alle lozers) en specifieke actie (gericht op lozers die de norm overschrijden).

Tot slot formuleren de raden enkele specifieke bedenkingen bij de uitbreiding van de Vlaamse stoffenlijst met drie nieuwe stoffen.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Ontwerp van besluit over milieukwaliteitsnormen water voor gevaarlijke en prioritaire stoffen

Download (grootte: 143.9 KB, type: application/pdf)