Visiedocument ‘De weg naar een duurzaam geurbeleid’

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
29 apr 2009

Omdat ruim 15% van de bevolking last heeft van geurhinder, werkte de Vlaamse administratie een visiedocument uit over deze problematiek. De Minaraad geeft voor ingedeelde inrichtingen de voorkeur aan de beleidsopties 5 en 8. Voor bepaalde sectoren, waaronder de landbouwsector, wordt optie 3 ondersteund.

Optie 5 stelt voor om de gehanteerde geurstudie als bijzondere voorwaarde te uniformiseren en dit onder vorm van een geurbeheersplan en geuraudit. De Minaraad is voorstander om de inhoud en de procedure van een geuraudit en een geurbeheersplan in een code van goede praktijk te gieten en een erkenning voor deskundigen uit te werken. Voor bedrijven met een voorgeschiedenis die behoren tot bedrijfssectoren die kampen met ernstige en extreme geurhinder, is het tijdstip van de (her)vergunning volgens de Minaraad een goed moment om na te gaan of een geuraudit of een geurbeheersplan noodzakelijk is. De andere te volgen piste is het opleggen van een geuraudit of een geurbeheersplan bij gegronde, geregistreerde geurklachten.

De Minaraad is ook voorstander van het opstellen en juridisch verankeren van sectorale codes van goede praktijk (optie 8). De opname van de volledige code in Vlarem (of in de bijlagen) is niet gewenst omdat dit de flexibiliteit om de code aan te passen hypothekeert. De Raad verwacht wel dat de betrokken sectoren inspraak krijgen bij het opstellen van de codes. Bijkomende middelvoorschriften (optie 3) zijn een goede optie voor sectoren waar door middel van BBT-gerelateerde technieken de geuremissies kunnen worden teruggedrongen tot een aanvaardbaar niveau (bv. de landbouwsector). Om de geurlast van particuliere en andere niet-ingedeelde activiteiten te verminderen verkiest de Minaraad deel 6 van Vlarem II uit te breiden met een hoofdstuk 'beheersing van hinder door geur’.

Om de link met ruimtelijke ordening te versterken, opteert de Raad ten slotte voor het instrument 'milieuzonering' zodat de milieuhinderaspecten van hinderlijke inrichtingen beter in rekening kunnen gebracht worden bij het planologische besluitvormingsproces.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Advies over het visiedocument ‘De weg naar een duurzaam geurbeleid’

Download (grootte: 148.5 KB, type: application/pdf)