Ontwerp actieprogramma nitraatrichtlijn 2011-2014 (ontwerp MAP4) (met SALV en SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
17 mrt 2011

SALV, Minaraad en SERV formuleerden een gezamenlijk en unaniem advies over het ontwerp van actieprogramma 2011-2014 in het kader van de Nitraatrichtlijn (ontwerp MAP4). Gegeven de beperkte adviestijd, de complexiteit van het dossier en de parallelle publieke consultaties, gaat het om een advies op hoofdlijnen op punten waarover tussen de verschillende betrokkenen overeenstemming was en/of reeds kon worden bereikt.

Concreet gaat het advies in op de volgende punten:

• Waterkwaliteitsdoelstellingen;
• De wenselijkheid van gestructureerd en regelmatig onderling overleg tussen de landbouw- en de milieusector;
• Het toepassen van de principes van goed bestuur in dit dossier;
• De begeleiding en sensibilisering van landbouwers en de handhaving van het mestbeleid;
• De erkenning van minimum zes kennishiaten;
• De impact van het ontwerp MAP4 op de biologische landbouw;
• Het MAP-meetnet.

Uiteraard bestaan er tussen de verschillende actoren uit de Raden (nog) uiteenlopende visies op een aantal deelaspecten van het ontwerp Mestactieplan 4. Voor die visies wordt verwezen naar de reacties die de individuele ledenorganisaties van de raden kenbaar maakten in het kader van de publieke consultatie. 

De Minaraad (17 maart) keurde het gezamenlijke advies met de SALV (17 maart) en SERV (18 maart) unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Koen Carels Koen Carels
: Functie secretaris
: Organisatie SALV
: E-mailadres kcarels@serv.be
: Telefoon 0499 59 37 16

Co-auteur(s)
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Ontwerp actieprogramma nitraatrichtlijn 2011-2014 (ontwerp MAP4)

Download (grootte: 131.7 KB, type: application/pdf)