Besluit saneringscontracten voor bedrijfsafvalwater op een RWZI (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
05 dec 2013
Productnummer
2013-060

Het besluit over de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie geeft nadere invulling aan de vernieuwde contractaanpak in het kader van de financierde afvalwaterheffing. Minaraad en SERV ondersteunen deze aanpak en zijn het ook in grote lijnen eens met de verdere uitwerking in dit besluit. De Raden formuleren twee bemerkingen bij de regeling rond noodlozingen.

De koppeling met de vergunning biedt volgens de Raden de beste garanties voor een adequate beoordeling vooraleer zich een noodlozing zou voordoen. De Raden vragen om op korte termijn in de vergunning van de betrokken bedrijven bijzondere voorwaarden op te nemen m.b.t. eventuele noodlozingen.

Wanneer overstorten in werking treden moeten noodlozingen stopgezet worden. De Raden wijzen op het belang van tijdige communicatie over de (dreigende) inwerkingtreding van overstorten. De Raden vragen om in de saneringscontracten te verduidelijken wie op welke manier zal instaan voor deze communicatie. De rol van de lokale rioolbeheerder lijkt hierbij cruciaal.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad


Downloads

Besluit saneringscontracten voor bedrijfsafvalwater op een RWZI (met SERV)

Download (grootte: 41.4 KB, type: application/pdf)