VLAREM III: milieuvoorwaarden GPBV-installaties (met SERV en SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
23 jan 2014
Productnummer
2014-004

Dit advies werd onderschreven door de SERV, de SALV en de Minaraad; het voorbereidingsproces werd getrokken binnen het MINA-secretariaat.

Op 17 december 2010 werd de richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (RIE) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het uitvoeringsbesluit dat voor advies werd voorgelegd, was gericht op de uitvoering van deze richtlijn, met name op de invoering van een systeem tot implementatie van BBT ("best beschikbare technologieën") in GPBV-installaties ("GPBV" staat voor "geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging" en betreft de installaties die onder de Richtlijn Industriële Emissies vallen). Om deze BBT, na publicatie ervan in het Europees Publicatieblad, te implementeren, volstaat immers een loutere verwijzing ernaar niet. De Vlaamse Regering kiest er dan ook voor om een titel III van het VLAREM in te voeren.

In het advies gaan de Raden in op de m.b.t. VLAREM III gevoerde voorbereidingsconsultatie, het verder te voeren overleg met de sectoren, de nood aan een snelle en gestructureerde doorvertaling van de Europees vastgestelde BBT, de kwestie van het hoog beschermingsniveau versus het gelijke speelveld, en de individuele toetsing (per installatie) van BBT die niet in VLAREM III zijn opgenomen. 

Downloads

VLAREM III: milieuvoorwaarden GPBV-installaties

Download (grootte: 96.7 KB, type: application/pdf)