Voorontwerp van decreet houdende instemming met het Europees verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) (met SARiV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
12 sep 2013
Productnummer
2013-040

Het Europees verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (het ADN-verdrag) harmoniseert de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op het Europese waterwegen. Gezien het belang dat Vlaanderen internationaal betrokken kan zijn bij het waterwegenbeleid en, gezien het belang van de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke goederen en de effectieve bijdrage ervan aan de milieubescherming, en gezien Vlaanderen door EU-regelgeving reeds gebonden is aan de voorschriften van voorliggend verdrag, sluiten de SARiV en de Minaraad zich aan bij het voorontwerp van instemmingsdecreet met het ADN-Verdrag. Zo kan Vlaanderen via de Belgische toetreding voortaan deelnemen aan besprekingen van verdragswijzigingen en technische voorschriften van het ADN-Verdrag.

De Raden vragen aandacht voor een goede opvolging van de procedures rond de stilzwijgende instemming met wijzigingen door het Vlaams Parlement en vragen het Vlaams Parlement om daarover intern de nodige afspraken te maken. Ze dringen in het kader van deze stilzwijgende instemmingsprocedures aan op sluitende intern-Belgische afspraken over de aanpak bij verzet door het Vlaams Parlement.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam Freddy Evens
: Functie Secretaris
: Organisatie SARiV
: E-mailadres freddy.evens@iv.vlaanderen.be
: Telefoon 02 553 01 11


Downloads

Voorontwerp van decreet houdende instemming met het Europees verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

Download (grootte: 258.4 KB, type: application/pdf)