Loodactieplan zone Beerse

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
29 apr 2010

In 2007 werd in Beerse de grenswaarde voor lood (500 ng/m³) overschreden op één van de vier meetposten. De Europese Kaderrichtlijn Lucht bepaalt dat een Lidstaat bij overschrijding van die grenswaarde een actieplan of programma moet opstellen om opnieuw aan de grenswaarde te voldoen. Dit moet gebeuren binnen de twee jaar na de waarneming.

De pollutierozen duiden het bedrijf Metallo-Chimique aan als de belangrijkste bron voor de overschrijding van de grenswaarde voor lood. Omdat de SAR Minaraad in principe over globale plannen adviseert, is hij geen vragende partij voor adviesvragen die enkel op één bedrijf betrekking hebben. De SAR Minaraad stelt ook vast dat de termijnen voor het overmaken van het plan aan de Europese Commissie al ruim overschreden zijn. Bovendien zijn de acties uit het tweede stofactieplan om de immissie van lood terug te dringen al bijna allemaal opgestart en deels afgerond.

Hoewel het positief is dat de overheidsdiensten de overschrijdingen snel en van nabij opgevolgd hebben en de immissiewaarden significant gedaald zijn in Beerse tot ruim onder de grenswaarde, roept de SAR Minaraad niettemin op om de meetgegevens voortaan zo snel als mogelijk ter beschikking te stellen van het betrokken bedrijf zodat de meetgegevens van het bedrijf gevalideerd en incidenten in een vroeg stadium gedetecteerd kunnen worden.

Ten slotte hecht de Raad ook veel belang aan de actie om de plaatselijke bevolking te informeren over de luchtkwaliteit, de gezondheidseffecten en de verdere opvolging van het actieplan.

De SAR Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Advies over het loodactieplan in de zone Beerse

Download (grootte: 47.5 KB, type: application/pdf)