Gezondheidsdoelstelling Milieugezondheidszorg

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
07 feb 2024
Productnummer
2024-008

De Minaraad onderschrijft de Vlaamse gezondheidsdoelstelling Milieugezondheidszorg, hoewel deze doelstelling  eerder (te) algemeen is geformuleerd. Zoals bij elk doelgericht beleid is het ook in deze context van belang om zo veel mogelijk vanuit een ‘S.M.A.R.T.’ ‐benadering te willen werken. In dit licht is het goed te noteren dat er  thematische subdoelstellingen in beeld worden gebracht en dat er bijhorende indicatoren zullen worden opgemaakt, wat de algemene doelstelling concreter maakt en verduidelijkt.  

Het strategisch plan dat de gezondheidsdoelstelling vertaalt in preventiestrategieën, indicatoren en mogelijke acties, wordt verwelkomd als startpunt voor toekomstig beleid. Zeven leidende principes geven richting aan het strategisch plan, waaronder 'health in all policies'. De Raad is van mening dat een goede implementatie van deze principes een houvast biedt om de Vlamingen tegen 2030 gezonder te laten leven. De Raad verwijst evenwel ook naar een achtste principe: het voorzorgsbeginsel – een belangrijk principe, dat evenwel niet mag leiden tot disproportionele of unfaire maatregelen.  

De keuze voor drie prioritaire thema’s is verdedigbaar, wat niet wegneemt dat er gewerkt moet worden aan de toekomstige hernieuwing van wat voorligt, met een uitbreiding van het thematisch bereik. Vanwege de grote hoeveelheid mogelijke thema’s, is het evenwel een belangrijk vraagstuk hoe hierin zal worden geprioriteerd. 

De Raad vindt het belangrijk dat de samenhang, afstemming en doorwerking tussen het strategisch plan en de andere initiatieven wordt gegarandeerd. De centrale vraag is hoe de wisselwerking en afstemming in de praktijk  moeten worden gerealiseerd. Wat dat betreft vindt de Raad vooreerst dat er moet gestreefd worden naar een vruchtbare relatie tussen de planfiguren. Een ander belangrijk aspect is ook de doorwerking van gezondheidsaspecten in de vergunningen en de m.e.r. Als derde vindt de Raad dat de in dit strategisch plan voorgestelde acties nog sterk georiënteerd zijn op monitoring, dataverzameling en sensibilisering. Bij preventieve gezondheidszorg verwacht de Minaraad dat er ook brongerichte maatregelen geïntroduceerd zullen worden. Voor de doorwerking van het een en ander in de vergunningverlening is het belangrijk dat er voldoende capaciteit is vrijgemaakt om op een zinvolle manier invulling te geven aan de advies‐verlenende taak die de gezondheidsinstantie in dit verband hoort te vervullen. 

De Minaraad waardeert het brede participatieve proces dat voorafging aan de formulering van gezondheidsdoelstellingen. Uit de interviewlijst blijkt echter vooralsnog een lage betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de opmaak van het plan. Het is belangrijk om bij de verdere uitwerking van het plan en de acties alle stakeholders actief te betrekken. Het bedrijfsleven zal een belangrijke actor zijn voor verschillende acties. De Raad vraagt in dat verband ook dat bij de ex ante en bij de ex post evaluatie en bij de design van de concrete acties niet alleen de gezondheidsvoordelen, maar ook de sociaaleconomische impact in kaart worden gebracht.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Briefadvies Gezondheidsdoelstelling Milieugezondheidszorg

Download (grootte: 406.0 KB, type: application/pdf)