Wijzigingsdecreet van het decreet Integraal waterbeleid (met SERV en SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
13 sep 2012
Productnummer
2012-060

Het ontwerpdecreet gaat in op de vereenvoudiging van de planning, overlegstructuren en procedures van het integraal waterbeleid. Dit moet gepaard gaan met de versterking van de coördinerende kracht van het bekkenbeleid, een aanpak van de verkokering en een versterking van de kennis en bestuurskracht inzake waterbeleid van de lokale besturen.

De Raden hebben bedenkingen bij de informatieplicht over de ligging van onroerend goed in overstromingsgevoelig gebied en in een afgebakend overstromingsgebied of in een afgebakende oeverzone. Ze vragen een instrument om het waterbergend vermogen in overstromingsgevoelige gebieden te waarborgen en herinneren aan de gevraagde mogelijkheid van een vergoedingsplicht voor oeverzones voor grondeigenaars en gebruikers.

M.b.t. het invoeren van het oeverzoneproject formuleren de Raden specifieke opmerkingen over garanties van inspraak bij de afbakening van oeverzones en de nood aan procedures voor doorgang en toegang naar kunstwerken.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Wijzigingsdecreet van het decreet Integraal waterbeleid

Download (grootte: 155.1 KB, type: application/pdf)