Wijziging van de besluiten betreffende de organisatie van het jachtexamen en van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
03 feb 2011

De Vlaamse Regering legde twee wijzigingen aan Jachtbesluiten ter advisering voor: over het jachtexamen en de jachtvoorwaarden.

Wat het Jachtexamenbesluit betreft, is de Minaraad het eens met de voorgestelde wijzigingen van het examengeld en met de voorziene mogelijkheid tot uitstel van de inwerkingtreding van deze wijziging.

Wat het Jachtvoorwaardenbesluit betreft, is de Minaraad het in de eerste plaats eens met de wijzigingen die aangebracht worden in functie van de weidelijkheid van de jacht: het gewijzigde systeem van opschorting van jacht bij vorst en de opheffing van de meldingsregeling voor zondagsjacht. Wat de opschorting van jacht bij vorst betreft dringt de Raad er op aan dat er duidelijke criteria zouden gelden, en dat de – al of niet provinciaal toegespitste – beslissing telkens zou genomen worden door de administrateur-generaal van het A.N.B.

Betreffende de voorwaarden voor de jacht op grofwild is de Minaraad het eens met de vrijstelling van de meldingsplicht voor bijzondere bejaging op grofwild en met de uitbreiding, met een half uur, van de jacht op grofwild na zonsondergang.

Wat de wijzigingen in de voorwaarden voor bestrijding aangaat, is de Minaraad het in de eerste plaats eens met de afschaffing van de mogelijkheid tot het gebruik duivencaroussels bij bestrijding. De Minaraad beveelt wel aan te onderzoeken welke mogelijkheden er voor de jacht binnen de context van de Vogelrichtlijn en de Beneluxregelgeving aanwezig zijn om het probleem van de landbouwschade aan te pakken. Betreffende de kastvallen aanvaardt de Minaraad de mogelijkheid tot het gebruik van lokaas. Wel moeten de kastvallen zodanig zijn of zodanig geplaatst worden dat ze geen stootvogels aantrekken. Ook zou het beter zijn dat de kastvallen die aangemeld zijn ook gelabeld zouden worden volgens een systeem dat unieke identificatie mogelijk maakt.

Als derde punt bij de bestrijding is de Minaraad het er principieel mee oneens om, als afzonderlijke maatregel, de bijzondere veldwachters er toe te machtigen het gehele jaar door everzwijnen te bestrijden. De Minaraad vraagt om met spoed te koment tot overleg met alle stakeholders om tot adequate maatregelen te komen.

Wat de wijziging inzake populatieregulering van verwilderde katten aangaat, betreurt de Minaraad dat deze beslissing niet gebaseerd is op een grondige wetenschappelijke evaluatie. Betreffende de regulering van de vossen wijst de Minaraad er op dat de voorgestelde maatregel op een foutieve rechtsgrond is gestoeld. Het uitgangspunt voor vossenpopulatieregulerend beleid moet uitgaan van de vos als inheemse soort, waarvan uitroeiing niet aan de orde kan zijn. De Minaraad onderscheidt drie krachtlijnen voor het beleid ten aanzien van vossen. Het uitgangspunt is de gewone jacht, waarbij er gestreefd wordt naar een duurzame vossenpopulatie. Hier ligt de eerste uitdaging in het omschrijven van de wenselijke omvang van die populatie. Daarboven, en indien van toepassing, kan in geval van door vossen veroorzaakte wildschade bijzondere bejaging ingezet worden. Indien men meent ervan gebruik te moeten maken, kan o.a. een nieuwe openingstijd voor bijzondere jacht in het Jachtopeningsbesluit ingeschreven worden.

Ten slotte, en eveneens indien van toepassing, moet interferentie van vossenpredatie met natuurbehouds-doelstellingen behandeld worden op basis van de soortenbeschermingsplannen in uitvoering van het Soortenbesluit.

De Minaraad is principieel negatief met betrekking tot het idee om de bijzondere veldwachters die niet in het bezit zijn van een geldige jachtvergunning, het gehele jaar door jachtdaden met het geweer te laten verrichten tegen Canadese en grauwe ganzen.

Tot slot stemt de Minaraad in met de voorgestelde kleinere ontwerpwijzigingen en vereenvoudigingen: de veranderde verwijzing naar de soortenwetgeving, de procedureverandering met betrekking tot vogelrijke gebieden, de aanlevering van formulieren en de rapportering van de reguleringsactiviteit. Dit neemt niet weg dat er volgens de Minaraad nog verdere vereenvoudigingen mogelijk zijn.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Wijziging van de besluiten betreffende de organisatie van het jachtexamen en van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend

Download (grootte: 147.2 KB, type: application/pdf)