Voorlopige erkenning van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
24 feb 2011

Op 10 maart 2009 werd het Regionaal landschap Kleine en Grote Nete officieel opgericht, met 17 participerende gemeenten, de provincie Antwerpen en lokale verenigingen voor natuurbehoud, toerisme, landbouw en jacht.

De Minaraad stelt vast dat het Regionaal Landschap (RL) voldoet aan alle criteria die vermeld worden in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 inzake de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen (“Erkenningenbesluit”).

Het RL heeft een rechtspersoonlijkheid verworven en werd door de deputatie van de provincie Antwerpen ter voorlopige erkenning voorgedragen. De samenstelling van de bestuursorganen is conform het Erkenningenbesluit. Een evenwichtige inspraak- en taakverdeling zal in de bestuursorganen bewaakt moeten worden.

Het werkingsgebied van het RL wordt gekenmerkt door een typisch landschap met een grote cultuurhistorische waarde, een hoge actuele natuurwaarde met grote mogelijkheden voor natuurontwikkeling en natuurgerichte recreatie en toerisme.

Het RL heeft sinds zijn oprichting reeds veel activiteiten ontplooid die gericht zijn op de bevordering van het streekeigen karakter, de natuurrecreatie en- educatie, het recreatief medegebruik, het natuurbehoud en de ontwikkeling van kleine landschapselementen.

Samenvattend adviseert de Minaraad positief over de aanvraag tot voorlopige erkenning van het RL Kleine en Grote Nete. De Minaraad erkent dat het RL reeds veel inspanningen geleverd heeft en succesvol is in de volwaardige uitbouw van een RL, kaderend binnen de krijtlijnen van het Erkenningenbesluit.

De Minaraad vraagt aandacht voor de nodige transparantie bij de toekenning van financiële middelen. Voldoende financiële middelen zijn noodzakelijk opdat nieuwe erkenningen niet ten koste gaan van de financiering van een breder scala aan instrumenten.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Downloads

Voorlopige erkenning van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Download (grootte: 102.4 KB, type: application/pdf)