Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van een beheerregeling betreffende invasieve waterplanten

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
20 jan 2011

Het Soortenbesluit voorziet de mogelijkheid om een beheerregeling uit te werken die een actieplan vastlegt voor een (groep van) uitheemse soort(en) om de inheemse biodiversiteit te beschermen. Het ontwerpministerieel besluit met de beheerregeling voor uitheemse invasieve waterplanten valt hieronder.

De Minaraad erkent het belang van de problematiek van invasieve waterplanten en staat dan ook positief tegenover de initiatieven die genomen worden om de verdere verspreiding van de betreffende soorten tegen te gaan. De Raad vraagt dat het beleid in Vlaanderen en de daaraan gekoppelde maatregelen zoveel mogelijk uniform afgestemd worden met het Europees, federaal en regionaal beleid.

De Minaraad benadrukt dat er ten alle tijde voldaan moet worden aan de technische instructies in bijlage 1 van het ontwerp ministerieel besluit om schade aan de kwetsbare watergebonden ecosystemen te vermijden.

Hij adviseert ook om de ontheffingsparagraaf in het ontwerp ministerieel besluit aan te vullen, zodat duidelijk wordt gemaakt binnen welke contouren deze algemene ontheffing op de verbodsbepalingen met betrekking tot VEN speelt.

De Minaraad wijst op het belang van een gepaste sensibilisatie in overleg met de sector. Hij stelt vast dat er een groot aantal instanties betrokken moeten worden om tot effectieve resultaten te komen bij de bestrijding van invasieve soorten. Een goede afstemming en communicatie zijn dan ook vereist.

De Raad vraagt om goed toe te zien op een efficiënt en billijk gebruik van de benodigde financiële middelen bij de bestrijding van exoten om te vermijden dat budgettaire beperkingen een goede uitvoering van de voorziene maatregelen bemoeilijken.

Ten slotte vraagt de Minaraad in welke mate het mogelijk is om, op basis van evaluatie en nieuwe gegevens, bijkomende soorten toe te voegen aan de lijst van vier invasieve waterplanten. Hij stelt vast dat daar momenteel geen procedure voor bestaat en pleit dan ook voor de mogelijkheid van een verkorte procedure die aanpassingen toelaat in overleg met de sector.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Downloads

Advies beheerregeling invasieve waterplanten

Download (grootte: 124.1 KB, type: application/pdf)