Wijziging van het Jachtdecreet (samen met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
09 dec 2014
Productnummer
2014-038

Op 21 oktober 2014 ontvingen de Minaraad en de SALV de adviesvraag over de wijziging aan het Jachtdecreet. Naar aanleiding van de besluitvorming over de uitvoeringsbesluiten van het Jachtdecreet, drong de Raad van State er immers op aan om ook het Jachtdecreet zelf te actualiseren. In dit kader merken de Raden op dat het ongebruikelijk is om een decreet te wijzigen nadat eerst de uitvoeringsbesluiten werden aangepast.

Wat betreft het schrappen van de verplichte vijfjaarlijkse herziening van de data van de opening en de sluiting van de jacht, zien de Minaraad en de SALV in deze wijziging zowel enkele mogelijke voor- als nadelen. Herzieningen wat betreft de jachtopeningstijden zullen naar alle waarschijnlijk in de toekomst ook aan de orde zijn, maar door het invoeren van deze wijziging zal evenwel nog niet duidelijk zijn op wiens initiatief en in functie van welke doelstellingen dit kan  gebeuren en of een herziening zelfs daadwerkelijk zal gebeuren.

Met het oog op gefundeerde beslissingen in dit kader bevelen de Raden aan om het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (hierna INBO) onderzoek te laten voeren om op basis van objectieve en wetenschappelijke gegevens te kunnen beslissen over de opening of sluiting van de jacht op een bepaalde soort. De Raden bevelen tevens aan om deze cyclische onderzoeksinspanning en deze timing te vermelden in artikel 4 van het decreet.

Wat betreft het voorzien van een schriftelijke toestemming, wil men via deze wijziging aan het decreet dit invoeren wanneer een jachtplan wordt neergelegd en er een inperking of uitbreiding van het jachtterrein wordt voorgesteld (zoals voorzien in artikel 30 en 31 van het jachtadministratiebesluit). Hierover bestaat enkel discussie wat betreft het voorzien van een schriftelijke toestemming bij uitbreiding van een jachtplan. Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu gaan akkoord met deze wijziging, Hubertusvereniging Vlaanderen, Landelijk Vlaanderen, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Groene Kring en het Vlaams Agrarisch Centrum vragen hieromtrent het behoud van de formulering in het huidige decreet.

Momenteel liggen de jachtplannen enkel ter inzage bij de arrondissementscommissaris. Om meer transparantie, duidelijkheid en draagvlak over de jachtplannen te verkrijgen bevelen de Minaraad en de SALV aan om deze digitaal en bijvoorbeeld via een website ter beschikking te stellen. Daarenboven vragen de Raden om in het decreet een paragraaf toe te voegen die de eigenaars van een grond machtigt om de naam van de desbetreffende jager op te vragen.

De Raden stellen voor om ontwerpartikel 19 minstens op zijn tekstkwaliteit na te kijken, aan te passen en te verduidelijken. In het bijzonder vragen de Raden om een definitie voor de woorden jachtwijze en jachtmethode die in de regelgeving worden gebruikt toe te voegen aan het decreet.

Verder vragen de Raden om ontwerpartikel 19, eerste lid aan te vullen met de voorwaarde dat deze regeling dient te gebeuren in functie van het verstandig gebruik van wildsoorten en hun leefgebieden, (zoals bepaald in artikel 2 van het jachtdecreet). De Raden vragen ook om in ontwerpartikel 19, tweede lid en derde lid het woord “methoden” te schrappen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads