De Bosgroepen en regionale landschappen

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
18 dec 2014
Productnummer
2014-042

In het kader van de interne staatshervorming en het overdragen van de bevoegdheden voor de regionale landschappen en bosgroepen van de Vlaamse overheid naar de provincies, vermeldde doorbraak 64 een aantal zaken over de toekomstige werking van de bosgroepen en de regionale landschappen. Naar aanleiding hiervan, bracht de Minaraad twee eerdere adviezen uit over de toekomst van beide types verenigingen.

Op 9 mei 2014 traden de artikelen 54 en 54bis uit het gewijzigde natuurdecreet in werking. Met de inwerkingtreding van deze wijzigingen werden tevens de provincies bevoegd voor de erkenning, subsidiëring en opvolging van regionale landschappen en bosgroepen.

De Minaraad stelt vast dat dit gebeurd is zonder dat er tot dusverre een juridisch verankerd Vlaams kader werd vastgesteld in verband met de toekomstige werking en financiering van de bosgroepen en regionale landschappen, zoals gevraagd in de vorige adviezen. De vaststelling van een Vlaams kader is nochtans essentieel, indien men in tijden van besparing toch bepaalde prioriteiten wil realiseren.

De Minaraad acht een goede continuering van de werking van zowel de bosgroepen als de regionale landschappen, thans de bevoegdheid van de provincies, noodzakelijk. De Minaraad is van mening dat de Vlaamse Regering de provincies expliciet op hun rol hieromtrent moet wijzen. De Minaraad doet hiertoe volgende aanbevelingen.

De Minaraad herhaalt in het bijzonder de vraag naar het opstellen van een Vlaams juridisch kader waarbij de contouren van de overdracht naar de provincies (en hun taakstelling) worden duidelijk gemaakt in functie van de Vlaamse prioriteiten die in het natuur- en bosbeleid gelegd worden.

De Minaraad beveelt aan om hiertoe een tijdelijke werkgroep in te stellen, op voordracht van de Minister-President, immers bevoegd voor Onroerend Erfgoed, en de Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, in opdracht van de Vlaamse regering.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

De Bosgroepen en regionale landschappen

Download (grootte: 35.4 KB, type: application/pdf)