Voorontwerp van decreet betreffende de preventie, bewaking en bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren (samen met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
22 sep 2011

Het Wildziektendecreet moet een rechtsbasis scheppen voor de preventie, bewaking en bestrijding van alle ziekten bij in het wild levende dieren die een belangrijke bedreiging vormen voor de volksgezondheid, de economische welvaart van beroepsmatige dierenhouders en/of het natuurbehoud.

Minaraad en SALV zijn tevreden dat met het ontwerp een eerste stap gezet wordt in de preventie, bewaking en bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren. Ze vragen wel een prioritering van de uitvoeringsbesluiten, om zo snel een operationeel instrument in handen te hebben, want snelheid is cruciaal bij een uitbraak. Daarom adviseren de Raden om voorwaardelijke bepalingen op te nemen in de uitvoeringsbesluiten, die de bevoegde minister zo nodig in werking kan stellen.

Volgens de Raden ligt het zwaartepunt van een realistische uitwerking op preventie en sensibilisering. Om de verspreiding van ziekten te beperken adviseren de Raden dat zowel de overheid als de particulier alle maatregelen moeten nemen die redelijkerwijs kunnen genomen worden. De Raden verwijzen hiervoor naar vergelijkbare bepalingen in het Wildschadebesluit.

Het aangaan van samenwerkingsverbanden, zowel departementaal, gewestelijk en federaal, is cruciaal volgens SALV en Minaraad. Op deze manier moet duidelijk zijn wie wat doet, en wie wat betaalt. Een bijkomend voordeel is het ontstaan van schaalvoordelen.

Zowel de monitoring, de sensibilisering en preventie als de aanpak van concrete crisissituaties en de schadebehandeling hebben een budgettaire impact. De Raden stellen dat de bevoegde entiteiten van de betrokken beleidsdomeinen de middelen voor monitoring, sensibilisering en preventie moeten dragen. Voor het behandelen van een crisis geven de Raden de voorkeur aan de ontwikkeling van een fonds als budgettair “framework”. Ten slotte is het onduidelijk of de huidige federale regeling voldoende is om potentiële economische schade te dekken.

Ten slotte gaan de Raden nog in op het gebrek aan cijfergegevens, de naam van het decreet, de definities en de wijze waarop het schadefonds in werking gesteld wordt.

Minaraad en SALV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Downloads

Gezamenlijk advies over het ontwerp Wildziektendecreet

Download (grootte: 365.3 KB, type: application/pdf)