Voorontwerp van besluit betreffende de landinrichting (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
10 apr 2014
Productnummer
2014-013

Het met dit advies besproken voorontwerpbesluit legt de procedures vast voor de inzet en organisatie van de instrumentenkoffer uit het landinrichtingsdecreet. De Minaraad en de SALV brachten hierover gezamenlijk advies uit, waarbij het secretariaat van de Minaraad het project "trok". De Raden waren van mening dat het voorontwerp van besluit op zo’n manier is ingevuld dat het in belangrijke mate kan bijdragen aan een betere sturing, ordening en afstemming van het landinrichtingsbeleid. Er viel wel nog vooruitgang te boeken inzake transparantie en billijkheid: in het algemeen hadden de Raden als beschouwing dat er meer over- en doorzicht nodig is bij de vele initiatieven die in het platteland genomen worden, en dat er grotere betrokkenheid nodig is bij de fase van de concept- en startnota's in dat verband.

Om het voorontwerp verder op punt te stellen formuleerden de Raden veertien aanbevelingen over de definities, de inzet en organisatie van de instrumenten, de inspraak en de effectinschatting, de bepalingen over de vergoedingen en de evaluatie van het decreet. Indien er na afweging gekozen wordt voor dwingende instrumenten, zou er volgens de Raad een actiever, persoonlijker communicatiebeleid voorzien moeten worden.

De Raden vroegen ook om te onderzoeken of een indieningstermijn van 10 jaar meer realistisch is voor de aanvraag van een vergoeding, of de minimumleeftijd van 50 jaar niet meer gepast zou zijn voor het instrument bedrijfsstopzetting en of de vergoedingen in dit kader niet geactualiseerd zouden moeten worden. Verder zou het toetsingskader voor de inrichtingsnota's moeten uitgebreid worden en zouden er extra elementen moeten meegenomen worden in de zesjaarlijkse evaluatie. Tot slot vroegen de Raden om ook betrokken te worden bij de uitwerking van het concept beheerovereenkomsten. 

Downloads

Voorontwerp van besluit betreffende de landinrichting

Download (grootte: 96.7 KB, type: application/pdf)