Ontwerp van besluit betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
20 feb 2014
Productnummer
2014-010

De Minaraad ontving een adviesvraag over meerdere besluiten die uitvoering geven aan het decreet Onroerend Erfgoed, maar besloot enkel in te gaan op die elementen die een impact hebben op het natuurbeleid. De Raad pleitte voor een harmonisering tussen de verschillende planvormen van onroerend erfgoedbeleid en natuurbeleid, en voor afstemming tussen de processen die de verschillende beleidsvelden inzetten om tot plannen te komen. Op het niveau van de beheerplannen is er verdere afstemming nodig op het vlak van termijnen, titel en financiering.

Daarnaast merkte de Raad op dat het systeem van toelatingsplichten kan leiden tot fricties tussen Vlaamse regelgeving en Europese verplichtingen. Bovendien bestaat het risico dat eigenaars, gebruikers, natuur- en bosbeheerders door het systeem van toelatingen hun sectorale verplichtingen niet meer kunnen nakomen of hun rechten niet meer kunnen uitoefenen. Ten slotte wees de Raad op het feit dat de voorgestelde procedures langer en zwaarder worden dan momenteel het geval is en ze niet in verhouding staan ten opzichte van de vooropgestelde doelstellingen.

Downloads

Ontwerp van besluit betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet

Download (grootte: 43.7 KB, type: application/pdf)