De ‘Pledge’ in uitvoering van de Biodiversiteitsstrategie 2030

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
11 mei 2023
Productnummer
2023-016

De "pledge" kadert in de uitvoering van de biodiversiteitsstrategie voor 2030. De biodiversiteitsstrategie voor 2030 heeft als doel het stoppen van het verlies aan biodiversiteit en dit zowel op internationaal, Europees niveau als op nationale en regionale niveaus. De strategie stelt dat de bestaande bescherming tot op heden onvolledig was en dat herstel slechts op kleine schaal heeft plaatsgevonden, alsook dat de uitvoering en handhaving van deze wetgeving ontoereikend zijn gebleven. Om de biodiversiteit uiterlijk in 2030 op weg te zetten naar herstel, moeten de inspanningen opgevoerd worden.

De "pledge" zelf bestaat uit twee delen: een luik inzake de bescherming van gebieden en een luik inzake het herstel en de niet-achteruitgang van Europees beschermde habitats en soorten.

Met betrekking tot de bescherming van gebieden meent de Raad dat het vooral van belang is om een goed beeld te scheppen van de diverse beschermingsstatuten over de beleidsdomeinen heen en het duiden van de doorwerking ervan op het terrein. In deze oefening primeren volgens de Raad de kwaliteit van habitats en gezonde populaties van soorten (d.i. de reële biodiversiteitswaarde) en de daartoe te leveren inspanningen.

Inzake de herstelopgave en de notie ‘geen achteruitgang’ vraagt de Raad om actief op meekoppel-kansen in te zetten. De Raad verwijst hiervoor naar (lopende) plannen en processen zoals onder andere de stroomgebiedbeheerplannen, het bosuitbreidingsplan, het instandhoudingsbeleid, … De Raad vraagt eveneens om de mogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking als aandachtspunt mee te nemen.

Afsluitend vraagt de Minaraad om voor de invulling van de hersteldoelen in het kader van deze "pledge" ook een concreet tijdspad op te nemen in het volgende Vlaams Natura 2000-programma. 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37


Downloads

Advies over de "Pledge" in uitvoering van de Biodiversiteitsstrategie 2030

Download (grootte: 436.9 KB, type: application/pdf)