Oprichting van een overkoepelende Vlaamse WBE-commissie en de instelling van een beroepsprocedure

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
20 nov 2014
Productnummer
2014-035

De Minaraad heeft in zijn advies van 27 september 2012 al gepleit voor de oprichting van een overkoepelende WBE-commissie. De onderbouwende argumentatie is gebaseerd op drie gepercipieerde noden:

  • Een eerste argument hiertoe betrof de nood om bijstand te verlenen bij betwistingen over percelen of overlappingen van jachtrechten: “Wanneer de jachtrechthouders onderling niet uit de impasse geraken, dan komt de arrondissementscommissaris tussen beide. In de praktijk komt dit neer op het wegknippen van het betwiste perceel uit het werkingsgebied van de wildbeheerseenheid. Het spreekt voor zich dat dit niet ideaal is.”.
  • Een tweede argument verwees naar de mogelijke en wenselijke inbreng van deze commissie met betrekking tot de verhoging van de kwaliteit van de erkenningsaanvragen van WBE’s, in het bijzonder vanwege het zich in golven aandienen van dergelijke aanvragen.
  • Een derde argument had betrekking op de ontbrekende beroepsmogelijkheid bij weigering of intrekking van de erkenning van een WBE: er werd gepleit voor een beroepsprocedure , waarbij een adviserende rol weggelegd zou zijn voor deze WBE-commissie

De Minaraad wijst hierbij op het bestaan van de wildbeheercommissie, zoals ingesteld bij art. 41 en 42 van het J.A.B. Deze commissie heeft een veel beperktere samenstelling en taakstelling dan de beoogde WBE-commissie, maar toont aan dat een gelijkaardige procedure wat betreft de op te richten wildbeheereenhedencommissie, niet onmogelijk is. In tweede orde zou de Minaraad kunnen aanvaarden dat de taakstelling van de bestaande wildbeheercommissie zou uitgebreid worden tot de hiervoor beschreven, taakstellingen van de gewenste WBE-commissie, op voorwaarde dat de naam, de samenstelling en de werking van deze bestaande commissie zou aangepast worden aan dergelijke bredere taakstelling.

Dit advies werd unaniem goedgekeurd.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

oprichting van een overkoepelende Vlaamse WBE-commissie en de instelling van een beroepsprocedure

Download (grootte: 130.3 KB, type: application/pdf)