Het instandhoudingsbeleid aan de hand van de zes jaarlijkse rapporteringen in uitvoering van de Habitatrichtlijn en van de Vogelrichtlijn

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
20 nov 2014
Productnummer
2014-036

De Minaraad doet in het kader van de adviesvraag over het instandhoudingsbeleid voor de habitats en soorten van Europees belang verschillende aanbevelingen inzake vier thema’s (de rapportage, de monitoring, het instandhoudingsbeleid en transparantie, communicatie en overleg).

Wat betreft de rapportage wijst de Minaraad op het belang van het behouden van vergelijkbaarheid tussen de verschillende rapportagejaren om te kunnen nagaan of er vooruitgang wordt geboekt wat betreft het streven naar het behalen van een gunstige staat van instandhouding. Ook bij wijzingen door bijvoorbeeld veranderde wetenschappelijke inzichten moet de rapporteringmethodiek toelaten om de komende rapportage van 2019 te vergelijken met die van 2013.

De Minaraad hecht daarnaast ook belang aan het voorzien van een goede monitoring. Daarbij is niet alleen het gestandaardiseerd verzamelen van de gegevens van belang, maar ook de statistische analyse ervan. Wat betreft de monitoring van habitats en de opvolging van beheerplannen vraagt de Minaraad om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat er een gestructureerd verband zou komen tussen de beheerevaluatie en de monitoring op Vlaams niveau. De Minaraad wees immers in zijn advies over de “instrumentenmix”, dd. 25 oktober 2012, op het belang van monitoringsgegevens om de Managementplannen te kunnen opvolgen en bijstellen.

Wat betreft de input van vriijwilligers, steunt de Minaraad de voorstellen die het INBO heeft uitgewerkt inzake de monitoring van soorten. De Minaraad moedigt het idee aan om hierbij maximaal samen te werken met vrijwilligers van verschillende types verenigingen, zowel vanuit kostenefficiëntie als vanuit draagvlak. De Minaraad wijst hierbij tevens op het belang van voldoende kwaliteitscontrole hierop vanuit INBO.

Wat betreft het instandhoudingsbeleid zal er in de komende zes jaren betekenisvolle vooruitgang moeten worden geboekt, op basis van maatregelen die effectief iets bijdragen. Dit zal in belangrijke mate afhangen van de beschikbare middelen. De Minaraad pleit er dan ook voor om de nodige budgetten te voorzien zodat er snel acties op het terrein genomen zullen kunnen worden.

De Minaraad hecht veel belang aan transparantie, overleg en communicatie doorheen het hele proces en beveelt aan om hiermee rekening te houden bij toekomstige beslissingen inzake de monitoring-, verwerkings- en rapportageprocessen. De Minaraad vraagt daarbij ook blijvende aandacht voor het correct informeren van de betrokkenen en getroffenen over de manier waarop de specifieke instandhoudingsdoelstellingen tot stand zijn gekomen en hoe ze worden opgevolgd (transparantie over de monitoringsstrategie).

Wat betreft het gebruik van de LSVI-tabellen is er momenteel heel wat discussie en werd tijdens verschillende overlegmomenten gevraagd om een update en bijstelling ervan. De Minaraad beveelt daarbij aan om naast het werken met een wetenschappelijke toetsingscommissie, dit proces en de resultaten ervan ook te bespreken in een wetenschappelijke begeleidingscommissie, zodat hierover extra dialoog en overleg kan plaatsvinden. Aangezien de Natura 2000 gebieden en de gunstige staat van instandhouding en de monitoring ervan, ook de  komende jaren van belang zullen zijn in het kader van de opmaak van de managementsplannen en het Vlaamse natuurbeleid, zal deze aanpak leiden tot een beter begrip en een groter maatschappelijk draagvlak.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Het instandhoudingsbeleid aan de hand van de zes jaarlijkse rapporteringen in uitvoering van de Habitatrichtlijn en van de Vogelrichtlijn

Download (grootte: 90.1 KB, type: application/pdf)