Maatregelenfiches PDPO III (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
05 dec 2013
Productnummer
2013-059

Op 25 oktober 2013 kregen SALV en Minaraad toelichting over de maatregelfiches van PDPO III door Joris Relaes (kabinet Landbouw en Visserij) en Sybille Verplaetse (kabinet Leefmilieu, Natuur en Energie). In de daarop volgende weken werkten de Raden zeer intensief aan een advies. Op respectievelijk 4 en 5 december bekrachtigden SALV en Minaraad dit advies in consensus. 

De Raden waarderen de geboden betrokkenheid door middel van dit advies bij de maatregelenfiches, alvorens ze worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. De Raden menen dat deze adviesvraag op een juist moment in het beleidsproces komt omdat de beleidskeuzes nog moeten genomen worden, waardoor een reële participatie van de belanghebbenden uit de Raden mogelijk gemaakt wordt. 

De Raden schuiven in hun advies acht hoofdlijnen naar voor:

  • De relatie tussen de PDPO-fiches en de strategische thema’s ontbreekt;
  • Bewaak de integrale duurzaamheid van het investeringsbeleid;
  • Verzeker de effectiviteit van het programma;
  • Behoud een open focus richting de verschillende plattelandsactoren;
  • Budget: Zet 50% van de Europese middelen voor beheerovereenkomsten in voor natuurgerichte beheerovereenkomsten en voorzie voldoende middelen voor de economische bossector;
  • Een uitgewerkte fiche 26 “technische bijstand” ontbreekt;
  • Maak bijsturing van het programma in functie van de doelstellingen mogelijk;
  • Een overkoepelend plattelandsbeleid is essentieel om de coherentie tussen de verschillende initiatieven te verduidelijken en om overlap te voorkomen.
      

Verder gaan de Raden dieper in op de verschillende fiches. Tijdens de werkcommissievergaderingen werd veel aandacht besteed aan investeringssteun en beheerovereenkomsten.

De Raden menen dat investeringsbeleid een belangrijke rol kan spelen in het realiseren van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouw. De Raden vragen om de integrale duurzaamheid van investeringssteun te verzekeren en stellen dat investeringssteun, in zijn geheel, geen stijging van de milieudruk mag veroorzaken.

Wat de beheerovereenkomsten betreft vragen de Raden om onder andere in te zetten op (gebieds)gerichte, collectieve en natuurgerichte beheerovereenkomsten.  

Downloads