Ontwerp van Jachtadministratiebesluit; ontwerp van Jachtvoorwaardenbesluit; en ontwerp van wijzigingsbesluit op het Soortenschadebesluit

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
17 okt 2013
Productnummer
2013-053

Het ANB heeft alle 17 jachtuitvoeringsbesluiten onder de loep genomen en geïntegreerd in vier uitvoeringsbesluiten. Eén ervan werd dit jaar al goedgekeurd: het Jachtopeningsbesluit 2013-2018. De ontwerpen  van Jachtvoorwaardenbesluit (JVB), Jachtadministratiebesluit (JAB) en Soortenschadebesluit (SSB) werden ter advisering voorgelegd aan de Minaraad.

De Minaraad staat achter de inspanningen die de Vlaamse overheid doet om de jachtregelgeving te vereenvoudigen. De integratieoefening verhoogt de toegankelijkheid, de uniformiteit en de duidelijkheid van de jachtregelgeving.

De Minaraad is in het algemeen bezorgd om de veiligheid van de medegebruikers van de open ruimte nu onder meer nachtjacht op wilde zwijnen en bijzondere jacht en bestrijding met kogels toegelaten wordt op waterwild.

De Minaraad vraagt om het verschil tussen aankorrelplaatsen en voederplaatsen te duiden. Het lijkt de Raad redelijk de 150 meterregel te beperken tot vaste voederplaatsen en de afstandsregel niet toe te passen op de kleinwildsoorten, want dat is niet te handhaven. Ten slotte suggereert de Raad ook om een horizontaal verbod op voederplaatsen voor grofwild door te voeren.

Verschillende bepalingen omtrent de toegestane hulpmiddelen bij de bijzondere bejaging (kunstlicht, duivencarrousel, lokaas), lijken in strijd met de Benelux-bepalingen en/of met art. 19 van het Jachtdecreet, vermits bijzondere bejaging een vorm van jacht is. De Minaraad vraagt om voor deze te onderzoeken of ze wel conform het art. 4 van het Jachtdecreet zijn.

De Minaraad vindt dat gehoor gegeven werd aan zijn eerdere oproep om een planmatige aanpak voor het wilde zwijnenbeheer uit te werken, maar wijst wel op de eerste rol die de Vlaamse overheid ter zake moet vervullen.

Ten slotte vindt de Raad het een gemiste kans dat er geen overkoepelende WBE-Commissie opgericht wordt om te bemiddelen bij geschillen over jachtrechten of om lokale wildbeheereenheden te ondersteunen.

Het advies werd goedgekeurd mits onthouding van Boerenbond omdat zij het dossier binnen de SALV wensen te behandelen.

Downloads