Ontwerpbesluiten over co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen (samen met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
28 jan 2010

Ter uitvoering van het co-existentiedecreet voor genetische gemodificeerde gewassen met conventionele en biologische gewassen wil de Vlaamse Regering twee uitvoeringsbesluiten vaststellen. Het ene besluit moet vooral de werkbaarheid van de algemene co-existentieregeling garanderen, terwijl het tweede besluit de teeltspecifieke voorwaarden vastlegt voor de co-existentie van maïsgewassen. De teelt van maïsgewassen is namelijk de enige teelt van genetisch gewijzigde gewassen die voorlopig in Europa toegelaten wordt.

SALV en SAR Minaraad vinden het positief dat de Vlaamse Regering met deze besluiten streeft naar een regeling die voor alle betrokkenen een aanvaardbare co-existentie van gewassen moet garanderen. De raden bevelen de overheid aan om het voorkomen van vermenging te beschouwen als een punt van aandacht, opvolging en evaluatie.

De doelstelling van de regelgeving is dan het voorkomen van economische schade en het regelen ervan als het toch voorvalt. De raden stellen daarbij vast dat aan een aantal artikels uit het co-existentiedecreet - zoals het reserveren van zones die vrij zijn van GGG's - geen uitvoering wordt gegeven. Bovendien zijn er nog andere vormen van schade (bv. ecologische) mogelijk dan louter economische. Deze schade valt buiten de huidige regelgeving en het Milieuschadedecreet schept alleen een aangepast aansprakelijkheidsregime voor ecologische schade aan habitats en soorten die beschermd worden door de Habitat- en Vogelrichtlijn. SAR Minaraad en SALV uiten hierover hun bezorgdheid en vragen deze problematiek te bestuderen en gepaste oplossingen te voorzien, indien nodig.

De raden gaan ook dieper in op de bepalingen van elk uitvoeringsbesluit, onder meer op de vaststelling van de economische schade en de schadevergoedingsregel, het register dat de GGG-teelten moet bijhouden, het ontbreken van een beroepsprocedure bij de bestuurlijke geldboete, de wijze van staalname en analyse bij schadeclaims, en ten slotte de administratieve bepalingen en technische teeltvoorwaarden zelf voor maïsgewassen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Koen Carels Koen Carels
: Functie secretaris
: Organisatie SALV
: E-mailadres kcarels@serv.be
: Telefoon 0499 59 37 16


Downloads

Advies over de ontwerpbesluiten over co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen

Download (grootte: 184.7 KB, type: application/pdf)