Conference of parties (COP) bij het Biodiversiteitsverdrag

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
25 mrt 2010

De SAR Minaraad anticipeert, op eigen initiatief, op de voorbereiding van de Biodiversiteitsconferentie van Nagoya, die plaatsvindt van 11 tot 29 oktober 2010. Daar zal men de vooruitgang van de implementatie van het Biodiversiteitsverdrag evalueren en de onderhandelingen afronden die moeten leiden tot een internationaal regime voor de Access and Benefit-Sharing (ABS).

De SAR Minaraad vindt dat de zorg om de biodiversiteit ernstig moet worden genomen: de problematiek is vergelijkbaar met de klimaatproblematiek. De Raad beschouwt het Biodiversiteitsverdrag dan ook als een belangrijk verdrag. Hij beveelt de Vlaamse Regering aan om de ontwikkelingen rond het verdrag, zoals deze aankomende conferentie, nauwlettend op te volgen en die opvolging structureel te verankeren.

De conclusies die de Europese Ministerraad, van 15 maart 2010, in dat verband genomen heeft, vormen ook voor het Vlaamse Gewest een belangrijke uitgangspunt en meteen ook een uitdaging. Het Vlaamse Gewest heeft echter, met het Pact 2020, afgesproken om tegen 2020 een goede staat van instandhouding te bereiken voor een belangrijk deel van onze bedreigde soorten. Bovendien zijn er met alle betrokken partners (landbouw, natuurbescherming, bedrijfsleven, enz.) gesprekken bezig om de Habitatrichtlijn in Vlaanderen op een degelijke wijze te implementeren. Samen maakt dit dat onze minister er in principe toe gemandateerd is om deze Europese conclusies te volgen en mee uit te dragen op het multilaterale forum van de Biodiversiteitsconferentie.

De Raad hoopt snel een beknopte studie te kunnen afleveren om de internationale samenwerking rond biodiversiteit vanuit Vlaanderen meer invulling te geven. Hij vraagt de Vlaamse minister voor Leefmilieu ook om dan niet alleen het intern Europese voorzitterschap in te vullen, maar ook te proberen om het extern woordvoerderschap voor de Europese Unie op te nemen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Advies over het Biodiversiteitsverdrag

Download (grootte: 167.7 KB, type: application/pdf)