De vaststelling van Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (GIHD) voor Europees te beschermen soorten en habitats (samen met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
24 sep 2009

In hun gezamenlijke advies overlopen de Minaraad en de SALV eerst de juridische en feitelijke elementen die geleid hebben tot de begeleidende documenten en het ontwerp van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats. De SALV en de Minaraad komen tot de bevinding dat het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering en de bijlagen de basis vormen om verder te gaan, mits verder rekening gehouden wordt met de aanbevelingen van de partners in het overleg en van de strategische adviesraden. De Raden bevelen dan ook aan om deze documenten zonder uitstel vast te stellen, ten einde het overlegproces over de instandhoudingsdoelstellingen van de afzonderlijke speciale beschermingszones in goede omstandigheden en binnen de voorziene termijn te kunnen laten plaatsvinden.

De Minaraad en SALV hebben overigens nog volgende aanbevelingen:
1. Het is van cruciaal belang dat de lopende overlegprocessen op Vlaams en op lokaal en regionaal niveau verder gezet worden en dat de in het overleg betrokken partners daarin verder worden ondersteund. Voor thematisch of territoriaal gebonden kwesties moet het mogelijk zijn om het overleg uit te breiden.

2. Het bestendigen van de inspanningen is noodzakelijk voor het verzamelen van gegevens en de monitoring, de onderlinge afstemming en systematisatie, de ontsluitbaarheid en toegankelijkheid van gegevens, rapportage en verslaggeving.

3. De regering moet met spoed een wetenschappelijke begeleidingsgroep met een gemengde samenstelling instellen bij het INBO: deels wetenschappers (een multidisciplinair panel, met ook inbreng van de relevante juridische expertise), deels representanten van de (in de overleggroep) betrokken maatschappelijke geledingen. Deze groep moet functioneren als een permanente toetsingscommissie voor kwesties die opduiken in het gewestelijk of lokaal overleg, en die op een onderbouwde wijze de kwaliteit of de actualiteit betreffen van het argumentarium dat gehanteerd werd bij bv. het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen. Een goede wederzijdse terugkoppeling is noodzakelijk tussen deze toetsingsgroep en de overleggroep.

4. Het is bij elke stap en discussie terzake belangrijk om de rechtskracht van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen juist te interpreteren.

5. Het evaluatiemechanisme van artikel 3 van het voorliggende vaststellingsbesluit moet op het gepaste moment in werking treden. Ook de evaluatiemechanismen uit artikel 12 van het besluit van 3 april 2009 moeten met zorg en binnen het gepaste tijdspad ingezet worden.

6. De Vlaamse Regering moet de strategische adviesraden inzetten voor de meerwaarde die ze kunnen leveren. Ze bieden (a) synthese en transparantie; (b) een bijkomend forum voor geschillenoplossing; (c) een forum waar tot dan toe nog niet betrokkenen aan bod kunnen komen.

7. Het te voeren instandhoudingsbeleid omvat drie componenten: het inzetten van bestaande voor natuurbehoud relevante instrumenten, het opmaken van natuurrichtplannen en het herijken van de bestaande, generieke natuurbeleidsinstrumenten. Het is nodig deze drie componenten daadwerkelijk tot uitvoering te brengen voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen.

8. Een transparante, concrete en realistische uitwerking van de figuur van de passende beoordeling is nodig.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Advies over de vaststelling van Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (GIHD) voor Europees te beschermen soorten en habitats (samen met SALV)

Download (grootte: 203.3 KB, type: application/pdf)