Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
16 dec 2010

Het ontwerp van ministerieel besluit (MB) voert artikel 42 van het Soortenbesluit uit en legt de voorwaarden vast voor het pootringen van de vogels om zo fraude te vermijden.

De Minaraad geeft een positief advies over het ontwerp ministerieel besluit, maar vraagt aandacht voor een aantal opmerkingen en aanbevelingen. Hij raadt aan om, na een zekere implementatieperiode, een evaluatie door te voeren van de effectiviteit van de voorwaarden die vermeld staan in het MB, om waar nodig bij te sturen in samenspraak met de betrokken sector.

De Raad vraagt om te onderzoeken of de diameter voor de poortring van een aantal vogelsoorten niet beter aangepast kan worden. Om meer duidelijkheid te brengen bij de argumentatie van mogelijke materiaalkeuze voor de pootring, is het raadzaam volgens de Minaraad om een kwaliteitsanalyse uit te laten voeren door een onafhankelijke instantie.

De Raad wenst te wijzen op een hiaat in de regelgeving inzake het gebruik van lokvogels bij de jacht. Een oplossing zou aangereikt kunnen worden via de opmaak van een beheersregeling voor prioritaire soorten. Hij wenst ook de aandacht te vestigen op het bestaan van een aantal frauduleuze praktijken. De Minaraad vraagt dat hier voldoende rekening mee gehouden wordt bij de handhaving en neemt zich voor om bij een volgend Handhavingsbesluit de problemen aan te kaarten.

Het ministerieel besluit zal in werking treden op 1 januari 2011. De Minaraad vraagt zich af of dit wel realistisch is.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Downloads

Advies over de voorwaarden voor het pootringen van vogels

Download (grootte: 105.7 KB, type: application/pdf)