Voorontwerpbesluit tot wijziging van het Boscompensatiebesluit

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
19 jun 2014
Productnummer
2014-025

Het voorontwerp van besluit tot wijziging van het Boscompensatiebesluit van 2001 introduceert twee nieuwe bepalingen:

Ten eerste, zal vanaf de inwerkingtreding van het besluit bij ontbossingen groter dan 3ha enkel nog compensatie in natura mogelijk zijn. Ten tweede, wordt, voor Europeesrechtelijk beschermde bossen, een compensatiefactor “3” toegevoegd aan de tabel in de bijlage van het besluit van 2001. Deze wijzigingen kaderen in het “plan van aanpak ruimtelijk bedreigde bossen”, welk op 31 januari 2014 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

De Minaraad kan zich verenigen met de vermelde wijzigingsvoorstellen, maar wijst op de kwestie van het mogelijke cumulatief effect van opeenvolgende, kleinere ontbossingen en vraagt om de nodige voorzorgen te nemen in het besluit. 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads