Negende uitbreiding van erkend natuurreservaat E-029 “Kleine Netevallei” te Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
25 mrt 2019

Op 28 januari 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de negende uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-029 “Kleine Netevallei” te Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven. 

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2). 

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen. 

Landelijk Vlaanderen 

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.   

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR. Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.   

Boerenbond 

Het visiegebied bevat wel wat agrarisch gebied, al dan niet herbestemd naar groengebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied en gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut. Deze gewestplanbestemmingen zijn hoofdzakelijk in agrarisch gebruik (Varenheuvel, Vriesels Gebroekt, Tappelbeek, Tappelbos). Binnen de groene gewestplanbestemmingen is het agrarisch gebruik eerder beperkt. Deelgebied Plaslaar is volledig gelegen binnen agrarisch gebied doch via het PRUP ‘retentiezone Duwijkloopherbestemd naar zone voor waterberging. 

Ongeveer 2/3de van het visiegebied is gelegen binnen SBZ-H gebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’. Het visiegebied is eveneens gelegen binnen Sigma ‘Nete en Kleine Nete’. Het Sigma deelgebied Varenheuvel werd als zoekgebied weerhouden omwille van de grote impact op landbouw. 

Boerenbond stelt dat in het kader van het gewijzigde Natuurdecreet geen nieuwe uitbreidingszones en visiegebieden of uitbreidingen aan bestaande uitbreidingszones en visiegebieden meer kunnen goedgekeurd worden. 

Specifiek 

Deelgebied Tappelbos en Tappelbeek (Ranst/Emblem): In dit gebied werd er eind 2017 het AGNAS GRUP “Vallei van de Tappelbeek in Broechem”, definitief vastgesteld. We eisen dan ook dat de percelen die nog in agrarisch gebied zouden liggen sowieso uit het visiegebied geschrapt worden. Als grens dient men dan ook de groene contouren van het GRUP aan te nemen.  

Ook de percelen met overdruk natuurverwevingsgebied dienen buiten het visiegebied te blijven. De functies natuurbehoud en landbouw zijn weliswaar nevengeschikt maar de overdruk natuurverweving is gericht op een stimulerend beleid voor de landbouw naar natuur toe en niet vanuit het opzet voor het installeren van natuurreservaten. 

Nazareth Zuid.  
Deelgebied Nazareth-Zuid is gelegen in het kleinstedelijk gebied Lier waarvoor er een PRUP “Nazareth” opgemaakt is (2006), die deze zone herbestemd naar ‘Randstedelijk groengebied’ (Art.2). Natuur, waterbeheersing, natuureducatie, grondgebonden landbouw, horeca, wonen en recreatief medegebruik zijn hier nevenfuncties. 

In dit gebied liggen een aantal percelen deel uit maken van een grotere geïsoleerde kavel graslanden die in gebruik zijn door een professionele grondgebonden melkveehouder uit Lier. Ik zou dus daar zeker geen erkenning voor reservaat toekennen. Dit deelgebied is ook niet gelegen binnen SBZ-H. Gezien de huidige ruimtelijke context zouden deze percelen dan ook zuiver grondgebonden agrarisch gebruik moeten blijven… 

Varenheuvel en Viersel  
Het visiegebied wordt uitgebreid ten opzichte van vorige keer. Hierbij worden in het Viersels Gebroekt ook percelen meegenomen die gelegen zijn binnen agrarisch gebied en in landbouwgebruik zijn. We vragen dan ook deze percelen uit te sluiten van het visiegebied. Ze worden bewerkt door lokale landbouwers en zijn waardevol binnen hun bedrijfsvoering. Bovendien liggen deze percelen buiten het SBZ-H en mogen ze niet verder aangesproken worden voor natuurdoelen.  

Daarnaast strekt hun visiegebied zich volledig uit over het Sigma gebied Varenheuvel Abroek. Hier is echter beslist om een landbouwzone van 75 ha te behouden als flankerende maatregelen voor de getroffen landbouw in het gebied. Dit proces moet echter nog verder doorlopen worden. We vragen dan ook om enkel de erkende percelen in eigendom van Natuurpunt mee op te nemen in het visiegebied om het toekomstig proces niet te hypothekeren. 

Natuurpunt 

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997).Het dossier dient dan ook volgens diewetgevingafgehandeld te worden. 

Op het moment van indienen van het uitbreidingsdossier was er nog geen beslissing genomen over het GRUP. Aangezien voor de Raad van State de nietigverklaring gevorderd is van het volledig gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vallei van de Tappelbeek stelt Natuurpunt voor deze percelen momenteel te behouden in het visiegebied. 

Visiegebied, deelgebied Tappelbos: Volgens bepalingen van dit GRUP (waarvan nietigverklaring gevraagd is), zijn binnen de bestemming alle handelingen voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden toegelaten. Het installeren van natuurreservaten conflicteert hier niet mee, integendeel. De percelen 110G, 110H, 108G, 107F, 106D, 105D, 102A zijn allen gedeeltelijk gelegen binnen SBZ-H. Binnen dit deelgebied zijn nog grote openstaande doelstellingen voor habitats als elzenbroekbos. Aangezien er nog geen ruimtelijke allocaties van doelen op deelgebiedniveau, laat staan perceelsniveau, is goedgekeurd stellen we voor deze percelen te behouden binnen dit visiegebied. Ook voor de percelen 324A, 325, 345A, 348A, 349A, 350354A, 359A, 355G en 358/F zijn allen gelegen binnen SBZ-H. Binnen dit deelgebied zijn nog grote openstaande doelstellingen voor habitats als elzenbroekbos. Aangezien er nog geen ruimtelijke allocaties van doelen op deelgebiedniveau, laat staan perceelsniveau, is goedgekeurd stellen we voor deze percelen te behouden binnen visiegebied. 

Visiegebied, deelgebied Varenheuvel: Dit deel van het visiegebied was reeds goedgekeurd en wordt dus niet verder behandeld. 

Visiegebied, deelgebeid Viersels Gebroekt: Perceel 343B maakt geen deel uit van het ter goedkeuring voorgelegde visiegebied. Deze opmerking wordt niet verder behandeld. Percelen B108, B110K en B110S zijn in gebruik als paardenweide en vormen dus geen bedreiging voor de landbouwbedrijfsvoering. 

Voor enkele percelen geldt het advies van ADLO dat deze in gebruik zijn van landbouwers: 

  • Ter erkenning voorgedragen percelen, Viersels Gebroekt: B192/H, in 2018 aangegeven door Natuurpunt Beheer vzw; B251/A, in 2018 aangegeven door Natuurpunt Beheer vzw; B175, gebruiksovereenkomst met landbouwer sinds 2017; B169/2 en B173/2 (B169 is geen eigendom; B173 is reeds erkend), gebruiksovereenkomst met landbouwer sinds 2017. Op geen van deze percelen rust dus pacht. B169/2, B173/2 en B175 worden gebruikt door landbouwer en mogen door hem aangegeven worden.   We zien dus geen redenen om erkenning te weigeren. 

  • Ter erkenning voorgedragen percelen, Nazareth Zuid: Alle vermelde percelen zijn intussen hernummerd, zijn in volle eigendom van Natuurpunt, waren niet verpacht en worden via gebruiksovereenkomst beheerd door landbouwer. We zien dus geen redenen om erkenning te weigeren. 

 Hubertus Vereniging Vlaanderen 

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft dit dossier niet ten gronde kunnen doornemen en kan dan ook geen uitspraken doen over de inhoud, noch opmerkingen of toevoegingen doen aan het dossier.  

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Negende uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-029 “Kleine Netevallei” te Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven

Download (grootte: 166.1 KB, type: application/pdf)