Ontwerp Ministerieel Besluit tot vaststelling van drie rode lijsten (dagvlinders, amfibieën en reptielen, en zoetwatervissen) in uitvoering van art. 5 van Soortenbesluit

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
28 mrt 2013
Productnummer
2013-020

Op 25 februari 2013 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende het ontwerp Ministerieel Besluit tot vaststelling van drie rode lijsten: dagvlinders, amfibieën en reptielen, en zoetwatervissen. Het Soortenbesluit (art. 5)  bepaalt immers dat er voor de inheemse soorten lijsten moet worden opgesteld waarbij deze soorten ingedeeld worden in de klassen ‘uitgestorven’, ‘met uitsterven bedreigd’, ‘bedreigd’, ‘kwetsbaar’ en ‘zeldzaam’.

De Minaraad adviseert de voorgestelde rode lijsten van dagvlinders, amfibieën en reptielen, en zoetwatervissen gunstig, mits in acht neming van de volgende aandachtspunten en aanbevelingen.

Wat betreft de rode lijsten, vraagt de Minaraad om deze op vijfjaarlijkse basis te evalueren. De Minaraad herinnert overigens aan haar vraag (advies van 24/06/2010) om de Rode Lijst van zoogdieren prioritair te actualiseren en goed te keuren.

Ook voor het Soortenbesluit formuleert de Minaraad enkele voorstellen. De Minaraad pleit ervoor om artikels 5 en 24, conform de IUCN criteria aan te passen en vraagt om deze nomenclatuur ook te gebruiken bij het opstellen van toekomstige rode lijsten. Daarnaast vraagt de Raad om de eerste evaluatie van de bijlage van het Soortenbesluit door ANB (mei 2010) bekend te maken.

Tot slot is de Minaraad bezorgd over de mate van bescherming van de ‘kritische’ soorten(dit zijn soorten met het label ‘uitgestorven’, ‘met uitsterven bedreigd’, ‘bedreigd’, ‘kwetsbaar’ of ‘zeldzaam’) , en vraagt om na te gaan of de huidige wettelijke bescherming voor deze afdoende is. Hierbij kan ook criterium van de ‘dubbele sleutel' in relatie tot de effectiviteit van het beleid geëvalueerd worden.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Ontwerp Ministerieel Besluit tot vaststelling van drie rode lijsten (dagvlinders, amfibieën en reptielen, en zoetwatervissen) in uitvoering van art. 5 van Soortenbesluit

Download (grootte: 548.8 KB, type: application/pdf)