Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
15 sep 2016
Productnummer
2016-023

De Minaraad neemt akte van het feit dat dit Protocol reeds is goedgekeurd, ondertekend en vastgesteld, en dat er nu in dat verband een ontwerp van instemmingsdecreet voorligt. Op zich kan de Minaraad dan ook geen nuttig advies meer geven over het Protocol zelf of over het ontwerp instemmingsdecreet. De Minaraad vraagt wel om in de toekomst, bij vergelijkbare operaties, in een vroeger stadium van de besluitvorming betrokken te worden.

Niettemin wil de Minaraad de aandacht vestigen op volgende kwesties:

-          Het in artikel 22 van het Jachtdecreet gebruikte concept “bestrijding” (in het Jachtdecreet heeft dit concept betrekking op doding of verjaging van wild, ex post, i.e. ter beperking van het verder optreden of uitbreiden van reeds ontstane schade) valt duidelijk onder het bereik van het nieuw ingevoerde art. 12bis van de Benelux-Overeenkomst. Vraag is hier hoe de Vlaamse Regering zal omgaan met de door de voorliggende wijziging van de Overeenkomst vergrote regel- en beslissingsruimte inzake de acceptabele bestrijdingsmethoden, evenals inzake het vervoer van door bestrijding bekomen specimen van wildsoorten.

-          In artikel 4 van het Jachtdecreet wordt het concept “bijzondere bejaging” geïntroduceerd. Naar inhoud toe wordt “bijzondere bejaging” omschreven als een activiteit ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren of aan andere goederen in eigendom of gebruik, ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats of voor de veiligheid van het luchtverkeer. Dit sluit inhoudelijk bijzonder nauw aan bij het begrip “bestrijding […] ter voorkoming of beperking van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij, wateren of allerhande eigendommen, [enz.]” zoals dat in het nu in de Benelux-overeenkomst opgenomen zal zijn via het nieuwe, in te voegen artikel 12bis. Het is om die redenen niet helemaal duidelijk of het concept “bijzondere bejaging” uit het Jachtdecreet gevat is door het nieuwe artikel 12bis in de Benelux-Overeenkomst. Indien dat wél het geval zou zijn, dan is ook het onder het eerste gedachtestreepje gestelde probleem aan de orde.

-          De met artikel 12bis bekomen wijziging aan de Benelux-overeenkomst brengt een scheidslijn aan tussen enerzijds “jacht” en anderzijds “bestrijding”. De Minaraad merkt wat dat betreft op dat de momenteel in het Vlaamse Gewest van toepassing zijnde specifieke regelingen inzake jacht, bijzondere bejaging en bestrijding sterk verweven zijn. Deze regelingen zijn immers voor de onderscheiden wildcategorieën in een onderling verband uitgewerkt, en opgenomen in dezelfde uitvoeringsreglementering. Vraag is of er nu ook op het niveau van de uitvoeringsreglementering een verdere scheiding zal doorgevoerd worden of niet.

De Minaraad stelt voor dat nieuwe vangstprocédés of middelen ten behoeve van bestrijding uitvoerig onderzocht worden alvorens ze ingezet worden, in samenspraak met de stakeholders. De Raad beveelt tevens aan om de gestelde kwesties grondig te onderzoeken, en, waar dat aan de orde is, de nodige reglementaire ingrepen met voldoende terughoudendheid en voorzichtigheid, en, na passend overleg met de te betrekken stakeholders, door te voeren.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming

Download (grootte: 128.8 KB, type: application/pdf)