IHD-jaarverslag 2010 en 1ste 8 S-IHD-rapporten

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
20 okt 2011
Productnummer
2011-071

De Vlaamse Regering wenst acht speciale beschermingszones aan te duiden en vast te stellen, net als de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en prioriteiten. Ook het IHD-jaarverslag 2010 werd aan de Minaraad ter advisering bezorgd.

De Minaraad apprecieert de inspanningen die het beleid al geleverd heeft om tegemoet te komen aan de eerdere aanbevelingen, maar stelt vast dat verschillende punten tot op heden nog niet of slechts in beperkte mate opgestart en/of gerealiseerd zijn. De Minaraad blijft daarom het grote belang ervan onderschrijven.

Het bepalen van de S-IHD is een tijdsintensieve opdracht, voornamelijk door het complexe participatieve proces. Uit het adviesdossier blijkt dat het ANB, het INBO en de partners er tot op heden in geslaagd zijn om het overlegproces te laten verlopen volgens de vooropgestelde planning. De Raad is daar verheugd om en hoopt dat dit ook het geval zal zijn voor de komende dossiers.

Vlaanderen moest in principe voor eind 2010 alle vastgestelde habitatrichtlijngebieden aangewezen en de prioriteiten vastgelegd hebben. Deze oorspronkelijke deadline werd verschoven tot eind 2012. De Minaraad suggereert dat de Vlaamse Overheid zich terdege voorbereidt op mogelijke Europese vervolgstappen in lijn met de lopende processen en daarover ook duidelijk communiceert met de overlegpartners.

De Minaraad staat algemeen positief tegenover de oprichting van de vijf werkgroepen om de kwesties aan te pakken. De Raad beklemtoont de grote uitdaging en het belang om de verwachte resultaten op te leveren binnen de vooropgestelde planning. Hij merkt echter dat de werkgroepen vooral gericht zijn op maatschappelijke kwesties. De Minaraad stelt daarom voor om nog een zesde werkgroep op te starten, die zowel uit experten als maatschappelijke actoren bestaat. Deze werkgroep moet oplossingen aanbieden voor wetenschappelijke en juridische kwesties met een concreet plan van aanpak in samenspraak met de verschillende doelgroepen. In deze werkgroep kunnen dan ook de discussiepunten aan bod komen, die tot op heden nog niet binnen de Wetenschappelijke Begeleidingscommissie (WBC) opgelost werden.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Downloads